Artsdatabanken takker for de mange nyttige tilbakemeldingene som kom inn i forbindelse med offentlig innsynet i de foreløpige vurderingene til Fremmedartslista 2023. Nå starter arbeidet med å ta innspillene videre. 

Prydbringebær Rubus spectabilis er foreløpig vurdert til kategorien høy risiko HI. Innspill vi fikk i innsynsperioden påpeker stor spredning av prydbringebær og at den fortrenger stedegen vegetasjon i naturreservat. Ekspertkomiteen vil vurdere om innspillet gir grunnlag for en ny vurdering av arten. Foto: David McMaster. Lisens: CC BY-SA 3.0 

Den 22. februar åpnet Artsdatabanken for offentlig innsyn i de foreløpige vurderingene som er gjort til Fremmedartslista 2023. Dette gjorde vi først og fremst for at alle med utfyllende informasjon om artene skulle få bidra med denne. Slik blir kunnskapsgrunnlaget for vurderingene så godt som mulig.

Da innsynsperioden ble avsluttet 12. mars, hadde det kommet inn 104 tilbakemeldinger på i alt 85 arter. De fleste tilbakemeldingene Artsdatabanken mottok kom fra vitenskapelige fagmiljø og hage og parknæringen. I tillegg kom det mange tilbakemeldinger fra statsforvaltere og privatpersoner.

Godt besøk i foreløpige vurderinger

Totalt 2469 fremmede arter har vært tilgengelig for innspill i innsynsperioden. Rundt 900 av disse har blitt besøkt, og statistikken viser at edelgran Abies alba, huskatt Felis catus, sommerfuglbusk Buddleja davidii og syrin Syringa vulgaris er de artene som er åpnet flest ganger.

Informasjon om nye funn

Mange av innspillene vi har fått viser til funn av fremmede arter på steder der Artsdatabankens eksperter ikke var kjent med at de fantes.

For eksempel er det meldt inn funn av artene rødgjellet solabbor Lepomis gibbosus og mort Rutilus rutilus i vann der artene ikke tidligere er rapportert.

Totalt kom det inn 15 tilbakemeldinger på ulike fiskearter.

- Denne typen innspill, som bidrar til mer kunnskap om artene, er viktig, sier Olga Hilmo, prosjektleder for arbeidet med den nye Fremmedartslista, og fortsetter:

- Mange fremmede arter er fortsatt for dårlig kartlagt, og vi trenger mer kunnskap for å redusere usikkerheten i vurderingene av disse.

Det var likevel karplantene Artsdatabanken fikk flest innspill på. Hele 79 tilbakemeldinger ble gitt på arter i denne gruppen.

- Det er som forventet, sier Hilmo. Karplantene utgjør en stor del av de risikovurderte fremmede artene, og mange av dem er dessuten kommersielt viktige. Et godt eksempel er Rhododendron- artene. De fikk vi mange innspill på.

Det kom for øvrig inn flere innspill på katt, selv om katt ikke blir risikovurdert i Fremmedartslista 2023 siden den var etablert i Norge per år 1800.

En kvalitetssjekk for vurderingene

I tillegg til å bidra med mer og bedre informasjon om hvor de fremmede artene er utbredt og hvilken påvirkning de kan ha, har runden med innsyn også bidratt til en ekstra kvalitetssjekk av arbeidet som er gjort. Flere av de som har gitt tilbakemeldinger har god innsikt i risikovurdering av fremmede arter, og har derfor også gitt nyttige kommentarer på vurderingene.

- Vi er svært glade for alle tilbakemeldingene. Det er tydelig at interessen er stor og at mange har relevant kunnskap å spille inn, avslutter Hilmo

Alle tilbakemeldinger tas i betraktning  

Ekspertkomiteene har nå fått oversendt alle innspillene som kom inn. Komiteene avgjør om innspillene fører til at vurderingen av en art må endres. Hva den endelige konklusjonen blir, får vi vite når Fremmedartslista lanseres den 14. august i år under Arendalsuka.

Husk: Frem til den endelige versjonen av Fremmedartslista 2023 lanseres, er det fremdeles Fremmedartslista 2018 som er gjeldende.