Til tross for at leddormer ofte er det dominante taksonet i marine miljøer, både når det gjelder tetthet, biomasse og artsantall, er deres taksonomi, utbredelse og økologi i norske farvann dårlig kjent.

Prosjektet har som hovedmål å beskrive og dokumentere marine flerbørstemarker (Polychaeta), stjerneormer (Sipuncula), og skjeormer (Echiura) fra arktiske farvann rundt Svalbard, Jan Mayen, Bjørnøya, og kysten langs Troms og Finnmark. Ved å samarbeide med andre forskere ved Universitetet i Bergen, NTNU Vitenskapsmuseet, og Universitetssenteret på Svalbard vil prosjektet lette kunnskapsoverføring og informasjonsspredning.

Ved å utarbeide flere identifikasjonsnøkler for utvalgte familier, i kombinasjon med et sammensatt bibliotek av arktiske leddorm-barkoder som skal tilgjengeliggjøres, vil prosjektet gi et solig grunnlag for fremtidig forskning og naturforvaltning i den arktiske regionen. Dette vil kombineres med formidlingsarbeid for å skape mer interesse for leddormer i befolkningen.