Fremmedartslista er en oversikt over fremmede arter og hvilken risiko de har for naturmangfoldet. Oversikten er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

Fremmede arter i Norge – med økologisk risiko, populært kalt Fremmedartslista, er en oversikt over fremmede arter og viser hvilken økologisk risiko de ulike fremmede artene har. Artene på lista er gruppert i følgende risikokategorier: ingen kjent risiko NK, lav risiko LO, potensielt høy risiko PH, høy risiko HI og svært høy risiko SE.

Fremmedartslista omfatter fremmede arter som reproduserer utendørs i Norge i dag eller som vi antar vil kunne gjøre det i løpet av 50 år, de såkalte dørstokkartene.

Verdinøytral kunnskap

Fremmedartslista er en bred og verdinøytral kunnskapssammenstilling. Utover risikokategorien gir listen bl.a. informasjon om artens spredningsmåter, naturtypetilhørighet og utbredelse i Norge.

Artsdatabankens risikovurderinger tar ikke stilling til om en fremmed art er uønsket eller ikke. De økologiske risikovurderingene er ett blant flere beslutningsgrunnlag som forvaltningen bruker i sine prioriteringer. Artsdatabanken har ingen myndighet til å fatte beslutninger eller å iverksette tiltak som berører arter. Dette er oppgaver som gjennomføres av forvaltningsmyndigheter på nasjonalt, regionalt og kommunalt nivå. Hvert år gjør en rekke aktører en stor innsats, både for å hindre at nye arter kommer til landet og for å stoppe videre spredning til naturen. Fremmedartslista er et viktig verktøy i dette arbeidet.

Fremmedartslista bidrar ellers til å spre kunnskap om fremmede arter i Norge til ulike målgrupper i samfunnet.

Hvem lager Fremmedartslista?

Det er Artsdatabanken som har til oppgave å utarbeide Fremmedartslista og oppgaven inngår i mandatet. Fremmedartslista 2023 er den fjerde i rekka. Artsdatabanken publiserte den første oversikten i 2007, deretter kom en oppdatert liste i 2012 og i 2018.

Fremmedartslista er utarbeidet i samarbeid med eksperter fra ulike fagmiljøer, fortrinnsvis fra forskningsinstitusjoner og naturhistoriske museer. Det er ekspertkomitéene som utfører risikovurderingene og foreslår risikokategori. Artsdatabanken kvalitetssikrer vurderingene og er ansvarlig for den endelige risikokategorien.

Artsdatabankens oppgaver er foruten produksjon av lista å formidle kunnskapen i Fremmedartslista.