I august 2023 legger Artsdatabanken frem en ny, revidert utgave av Fremmedartslista. I dag åpner vi for innsyn i de foreløpige risikovurderingene, slik at du kan se disse og bidra med utfyllende informasjon om artene.

Matgrasløk Allium schoenoprasum subsp. schoenoprasum er risikovurdert for første gang i Fremmedartslista 2023. Planten er forvillet til en lang rekke naturtyper, men det er på grunnlendt kalkmark at de økologiske konsekvensene er størst. Matgrasløk er foreløpig vurdert til kategorien svært høy risiko SE. Foto: Oddvar Pedersen. Lisens: CC BY 4.0

Artsdatabanken har siden høsten 2021 jobbet med å gjøre nye oppdaterte risikovurderinger for fremmede arter. Resultatet av arbeidet skal legges frem i august 2023. Den forrige Fremmedartslista kom i 2018 - vær oppmerksom på at resultatene i denne er gjeldende helt frem til ny fremmedartsliste legges frem.

Offentlig innsyn fra 22. februar til 12. mars

Nå kan alle som ønsker det kan gå inn å se de foreløpige risikovurderingen som er gjort for hver enkelt art. Vi gjør dette for at alle som har utfyllende informasjon om artene skal få mulighet til å bidra med denne. Slik forsøker vi å sikre at kunnskapsgrunnlaget for risikovurderingene blir så godt som mulig.

Innsynet er nå stengt

Informasjonen Artsdatabanken mottar i løpet av perioden med offentlig innsyn, og som ekspertkomiteene finner relevant, vil bli lagt til grunn i det avsluttende arbeidet med vurderingene fram mot lansering av den endelige Fremmedartslista i august.

Husspissmus Crocidura russula er risikovurdert for første gang i Fremmedartslista 2023. Siden det første sikre funnet i 2017 er arten funnet mange ganger på Jæren. Trolig har arten kommet til Norge med transport av varer. Husspissmus kan utkonkurrere våre norske spissmusarter og den er foreløpig vurdert til høy risiko HI i Fremmedartslista 2023.