NB! Søknadsfristen er utløpt.

Artsdatabanken åpnet for søknader om tilskudd til taksonomisk kartlegging av dårlig kjente artsgrupper i norske arealer på den nordlige halvkule. Fristen for å søke var 15. november 2023

Feltarbeid i Mjøntjern for kartleggingsprosjektet "Vannmidd og fjærmygg i kalkrike vassdrag".

Informasjon om utlysningen

 Tema            

 Taksonomisk kartlegging

 Målgruppe

 Norske institusjoner

 Støttegrense

 Opptil kr 3,5 millioner.
 Egenfinansiert innsats på minimum 5 % må inkluderes.

 Antatt tilgjengelige midler 

 Kr 16 millioner

 Prosjektvarighet

 Opptil 3 år

 Kontaktperson

 

 Stine Svalheim Markussen
 Mobil: 477 53 714
 E-post: stine.markussen@artsdatabanken.no

Viktige datoer

 20. september 2023 

 Åpent for søknad

 15. november 2023
 kl. 13:00 (CEST)

 Søknadsfrist

 1. april 2024

 Tidligst tillatte prosjektstart 

 1. oktober 2027

 Senest tillatte prosjektslutt

Formål

Formålet med utlysningen er å styrke kunnskapen om arter i norsk natur, med spesielt fokus på taksonomisk kartlegging av dårlig kjente artsgrupper (taksonomiske enheter).

Økonomisk ramme

Antall tilgjengelige midler for utlysningen er kr 16 millioner. Det tas forbehold om eventuelle endringer i budsjettet for 2024.

Om utlysningen

Artsprosjektet skal styrke kunnskapen om arter i norsk natur, med spesielt fokus på kartlegging av artsgrupper der kunnskapen er mangelfull. Ambisjonen i et langsiktig perspektiv er å kartlegge alle eukaryote flercellete arter i Norge. Kunnskapen som framkommer gjennom støtte fra Artsprosjektet skal gjøres tilgjengelig gjennom åpen deling av data. Utlysningen av tilskudd til taksonomisk kartlegging av dårlig kjente artsgrupper har følgende føringer:

Faglige føringer

Søknadens fokus skal være å kartlegge en eller flere dårlig kjente grupper (taksonomiske enheter) av eukaryote, flercellete arter i norske arealer på den nordlige halvkule. Med kartlegging av artsmangfoldet i Artsprosjektet menes å identifisere hvilke arter som finnes i gitte geografiske områder. For de dårligst kjente artsgruppene vil dette bety kartlegging av hvilke arter i gruppen som finnes i Norge. Se «Artsprosjektet. Definisjoner og avgrensninger» og «Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2020». 

Kartleggingen kan baseres på bearbeiding og identifisering av allerede innsamlet materiale og/eller nye innsamlinger.

I søknaden må du

 • beskrive hvordan den taksonomiske kartleggingen vil bidra til å styrke kunnskapen om arter i Norge
 • beskrive hvordan prosjektet vil bidra til å styrke kompetanse og rekruttering innen biosystematikk, fremme DNA-strekkoding av arter, samt formidle kunnskap om arter i Norge.
 • beskrive hvordan «Vilkår for tilskudd til kartlegging av arter gjennom Artsprosjektet» vil følges opp.

Hvem kan søke?

Prosjektansvarlig (søker) skal være en norsk institusjon med en navngitt administrativt ansvarlig person som har fullmakt til å representere og forplikte den faglig ansvarlige overfor Artsdatabanken. Administrativt ansvarlig må ha godkjent at søknaden sendes inn. Ved innvilget støtte er den prosjektansvarlige juridisk ansvarlig for at prosjektet gjennomføres i henhold til søknad og at vilkårene for tilskuddet blir oppfylt.

Hva kan du søke støtte til?

Artsprosjektet kan gi tilskudd til kartlegging som inkluderer fasene:

 • a) innsamling,
 • b) sortering,
 • c) artsidentifisering og
 • d) taksonomisk revisjon (ved behov) og/eller publisering.

Prosjekter som kun skal arbeide med materiale som tidligere er samlet inn (tilsvarer fase b)-d)) kan også støttes, det vil si prosjekter som ikke inkluderer ny kartlegging i felt.

Vi gir ikke støtte til:

 • Prosjekter som kun søker finansiering til taksonomisk revisjon og publisering (fase d, se ovenfor).
 • Prosjekter med hovedfokus på økologi, atferd, genetikk (metabarkoding), populasjonstrender eller detaljert artsutbredelse i begrensede geografiske områder.

Hvilke kostnader kan du søke om?

 • Du kan søke om støtte på inntil kr 3,5 millioner per prosjekt.
 • Du må inkludere egenfinansiert innsats, og denne må være på minimum 5 % av totalt budsjett for prosjektet.

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig må hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i budsjettmalen under den kostnadstypen de tilhører.

Følgende kostnadstyper skal brukes:

 • Personal- og indirekte kostnader
  Fyll inn lønningsliste og indirekte kostnader for prosjektleder og andre ansatte (f.eks. tekniker, stipendiat, post doc, forsker). Lønningsliste inkluderer lønn og arbeidsgiveravgift for hver enkelt ansatt. IKT og husleie til samarbeidspartnere går under indirekte kostnader. 
 • Innkjøp av FoU-tjenester
  Støtte til Forskning- og Utviklingstjenester fra samarbeidspartnere (universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner).
 • Driftskostnader, inkludert utstyr
  Alle kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet, men som ikke faller under de to foregående kostnadskategoriene. Dette inkluderer materialer, prosjektrelatert reise og innkvartering, og formidling av prosjektet.

Forutsetninger for tildeling av støtte

 • Prosjektperioden er oppad begrenset til tre år. Prosjektene kan starte opp tidligst 1. april 2024. Seneste tillatte prosjektslutt er 1. oktober 2027.
 • Artsdatabankens forutsetninger for utbetaling av støtte står i våre generelle vilkår for tilskudd. Det er krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse.

Krav til utforming av søknad

Søknaden og alle vedlegg skal skrives på engelsk, med prosjektsammendrag på norsk, og sendes inn gjennom Artsdatabankens elektroniske søknadskjema. 

Alle vedlegg skal være i pdf-format.

Følgende obligatoriske vedlegg skal du legge ved søknaden:

 • prosjektbeskrivelse (benytt oppgitt mal) som utfyller informasjonen gitt i det elektroniske søknadskjemaet,
 • budsjett (benytt oppgitt budsjettmal),
 • bekreftelse på at søknaden er godkjent av administrativt ansvarlig ved institusjonen,
 • CV for prosjektleder og sentrale fagpersoner,
 • bekreftelser/intensjonsbrev fra forpliktende samarbeidsparter,
 • bekreftelse på samarbeid med det norske nettverket for DNA.strekkoding  (NorBOL)
 • avtale for overføring av materiale til institusjon med samlingsansvar (Universitetsmuseene).

Vurderingskriterier

Prosjektene vil bli vurdert etter følgende kriterier av et eksternt internasjonalt ekspertpanel:

 • Kvalitet (Excellence)
  • i hvilken grad det foreslåtte arbeidet er av høy faglig kvalitet 
  • beskrivelse og valg av metode og studiedesign
  • beskrivelse av taksonomisk status og naturtype til den/de aktuelle artsgruppen(e)
 • Virkninger og effekter (Impact)
  • potensiale for å styrke og produsere ny kunnskap om dårlig kjente artsgrupper (taksonomiske enheter), inkludert deres naturtype og forekomst
  • i hvilken grad det foreslåtte prosjektet vil bidra til å styrke den taksonomiske kompetansen i Norge
  • potensiale for kunnskapsoverføring mellom taksonomer, f.eks. fra eldre og etablerte til yngre taksonomer, samt rekruttering til fagmiljøet
  • plan for kommunikasjon og utnyttelse av resultater
 • Gjennomføring (Implementation)
  • den samlede faglige kompetansen hos prosjektdeltakerne, samt kvaliteten på prosjektets organisering
  • realistisk plan og budsjett
  • faglig nasjonalt/internasjonalt samarbeid

Disse kriteriene vurderes etter en karakterskala (1-5) av et eksternt ekspertpanel. De søknadene som får en samlet sum på 10 eller høyere (av totalsum 15) sendes videre til relevansvurdering av Artsprosjektets prosjektgruppe.

 • Relevans vurderes på samme karakterskala (1-5) etter disse delkriteriene:
  • samsvar med de faglige føringene i utlysningen (se over)
  • samsvar med Artsprosjektets mål og ambisjon (jmf. Artsprosjektets mandat)
  • samordninger med eventuelle andre relevante kartleggings- eller forskningsprosjekter i Norge eller andre nordiske land.

De fire kriteriene (kvalitet, virkninger og effekter, gjennomførbarhet og relevans) teller likt i totalsum. Under ellers like forhold (ved lik totalsum) vil søknader bli prioritert etter:

 1. Kunnskapsstatus på artsgruppen (taksonomiske enheten) i søknaden. Artsgruppen med lavest kunnskapsstatus innen taksonomi prioriteres over de med høyere kunnskapsstatus, jmf. med «Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2020»
 2. Porteføljehensyn med tanke på tidligere og pågående kartleggingsprosjekt gjennom Artsprosjektet.

Søknadsfrist og prosedyre

For å opprette søknadsskjema må du fylle inn din e-post-adresse i denne lenken:  Opprettelse av personlig søknadsskjema

Søknader må være ferdigstilt og sendt til Artsdatabanken innen onsdag 15. november 2023 kl.13:00. Ved fristens utløp stenges søknadsmottaket. Søknader som mottas etter fristens utløp vil ikke bli vurdert.

Søknader som ikke oppfyller krav til utforming av søknad spesifisert i utlysningen blir avvist på formelt grunnlag. Alle nødvendige vedlegg må sendes inn sammen med søknaden. Ettersending av vedlegg aksepteres ikke. Støtteerklæringer fra parter som ikke deltar aktivt i prosjektet skal ikke vedlegges.

For søkere fra institusjoner uten samlingsansvar må det tas kontakt med et universitetsmuseum tidlig i søkeprosessen for å inngå avtale om overføring av materiale fra prosjektet. Kostnader i tilknytning til dette må legges inn i søknadens budsjett.

Søknadsbehandling

Søknader vil være ferdig behandlet av Artsdatabanken og vedtatt av Artsdatabankens styre i slutten av februar 2023.

Søknadene går gjennom en omfattende behandling før det er klart hvilke søknader som innvilges tilskudd. Artsdatabanken benytter et eksternt panel av internasjonale fageksperter som vurderer prosjektet etter de tre ovenstående kriteriene; kvalitet, virkninger og effekt og gjennomføring. Deretter vurderes søknadenes relevans i Artsprosjektets prosjektgruppe. Artsprosjektets prosjektgruppe utarbeider et forslag til innstilling til vedtak til Artsdatabankens styre. Denne innstillingen baserer seg på ekspertenes vurderinger og relevansvurderingen.

Vedtak om en søknad får bevilgning eller avslag fattes av Artsdatabankens styre. Artsdatabankens styre skal sørge for at søknadene som får bevilgning samlet sett dekker formålet med Artsprosjektet.

Informasjon om hvilke søknader som er innvilget støtte publiseres på Artsdatabankens nettsider etter at styret har fattet et vedtak. Søknader som innvilges tilskudd vil motta et tilskuddsbrev. Tilskuddsbrevet må signeres og returneres for å bekrefte at vilkårene for tilskuddet aksepteres. 

Habiliteten til fagekspertene i panelet og medlemmer i prosjektgruppen blir avklart før de vurderer søknader.

Vilkår

For prosjekter som innvilges støtte gjelder «Vilkår for tilskudd til kartlegging av arter gjennom Artsprosjektet».

Tilskuddsmottakere forplikter seg til å følge Artsdatabankens «Generelle regler for tilskudd».

Nyttig informasjon

Artsprosjektet ble etablert av Klima- og miljødepartementet i 2009. Prosjektet koordineres av Artsdatabanken og er et viktig element i arbeidet med å bedre kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av norsk natur. Gjennom årlige utlysninger av tilskudd til kartlegging av arter bygges det opp en stadig bedre kunnskap om og kompetanse på artsmangfoldet i Norge. Kartleggingen bidrar til å kvalitetssikre og oppdatere Artsdatabankens navneregister for arter, de vitenskapelige samlingene ved universitetsmuseene og til å bedre kunnskapen om artenes utbredelse. Data fra kartleggingen bidrar også til å fylle Artsdatabankens digitale leksikon med kvalitetssikret informasjon om arter og til å bygge infrastrukturer for DNA-strekkoder og økologisk informasjon.

Artsprosjektets mandat:

Artsprosjektet - mandat og organisering (127.7 KB)

Artsprosjektet. Definisjoner og avgrensninger:

Artsprosjektet - definisjoner og avgrensninger (v. mars. 2022) (.pdf) (204.1 KB)

Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2020:

Kunnskapsstatus for artsmangfoldet 2020 (pdf) (4.6 MB)

Oversikt over hvilke arter og artsgrupper som allerede har referansesekvens i Barcode of Life Data Systems (BOLD):

Gå til: https://search.norbol.org/