Kort ingress her. Alle taksoner skal ha ingress, også overordnet artsnivå, om du lager slike sider.

Ingresser skal være korte og lettfattelige. De bør ha to til fire lette setninger og skal være lesbare for elever i ungdomsskole og videregående skole. Detaljer, faguttrykk, parenteser eller referanser skal ikke forekomme i ingress. Innholdet vil være omtrent det du ville si om du skulle si noe kort om arten til en person som ikke vet noe om den og ikke har bakgrunn innen biologi. Ingresser blir brukt som inngangsport til taksonet, som utvidete lenker, på Artsdatabankens nettsider. 

Bilder, film og illustrasjoner må kunne publiseres i åpen lisens. Vi godtar CC BY 4.0 og CC BY-SA 4.0.

Søk gjerne opp arten du skal skrive om på artsdatabanken.no. På artens taksonside ligger alle bilder vi eventuelt har av arten. Disse kan også brukes på Arter på nett-siden hvis du ønsker.

Det må minimum være bilder eller evt. illustrasjoner som viser

  • "habitus" - bildet brukes øverst på siden og bør være i liggende format. Hvis det kun finnes bilde i stående format, må det legges lenger ned på siden
  • detaljer som er viktige for artsbestemmelse
  • gjerne habitatbilde

Tekst og annet innhold må følge våre standarder og krav: https://artsdatabanken.no/Files/14741/Krav_og_standarder.pdf

Nedenfor er det skissert hvilke kapitler som må være med og litt om innhold. Hvis du mener flere kapitler bør inn, er det enkelt å sette inn slike. Hvis du har spørsmål eller innspill til form og innhold ellers, er det bare å spørre!

Kjennetegn

Hvordan ser arten ut. Hvilke kjennetegn er viktige for artsbestemmelse. Her trengs illustrasjoner og/eller bilder av viktige karakterer.

Forvekslingsarter

Hvilke arter den kan forveksles med og hva er skillekarakterene mot hver av disse. Her trengs også illustrasjoner/bilder som viser hva en skal se etter. Vi må sammen finne ut om det skal være en lang tekst her, eller om egne sider for forvekslingsartene bør opprettes og en kortere tekst her. Tenk over hva du tror en best.

Utbredelse

En kort tekst på overordnet (grovt) nivå om utbredelse internasjonalt og i Norge. Pass på at det ikke blir for detaljert slik at teksten raskt kan bli utdatert.

Levesett

Biologien/økologien til arten. Hvor og hvordan lever den, hva spiser den, også annen viktig og interessant kunnskap om arten.

Merk at vi her ikke skal si noe om tiltak eller om den er ønsket eller ikke, det er forvaltningens bord.

Kilder eller referanser

Hvis du oppgir referanser i teksten, kaller vi dette kapitlet Referanser. Du kan også velge å bare oppgi kilder. Du bestemmer.