Vi skulle frem til en art i oliventrefamilien som fikk oppgradert rødlistekategori i foreløpig versjon av Norsk rødliste for arter 2021. Flere sendte inn riktig svar, nemlig ask Fraxinus excelsior!

Artsdatabankens påskenøtter fikk som vanlig god mottakelse ute hos det naturinteresserte publikum. En rekke svar tikket inn til oss i løpet av høytiden, og de fleste hadde helt riktig kommet frem til at ask var arten vi ville frem til. Etter trekning blant de riktige svarene vi mottok, ble Ingvil Henden Kålås kåret til vinner. Vi gratulerer, premie kommer i posten!

Ask Fraxinus excelsior, vårt eneste hjemlige medlem av oliventrefamilien Oleaceae, har et stort utbredelsesområde og er et av de dominerende treslagene i flere typer edellauvskog og sumpskog i Norge.

Dessverre har det gått fra vondt til verre for ask de siste årene. I 2015 ble den vurdert til å være sårbar (VU), men i foreløpig vurdering av arten i Rødlista for arter 2021 er den vurdert til kategorien sterkt truet (EN).

Ask trues av sykdommen askeskuddsyke, som forårsakes av soppen askeskuddbeger Hymenoscyphus fraxineus, og fører til nekroser i veden og til at skudd visner. Askeskuddbeger er en fremmed art vurdert til å ha Svært høy risiko (SE) på grunn av stort invasjonspotensiale og stor økologisk effekt i Fremmedartslista 2018. Soppen sprer seg raskt og gjør at man forventer en kraftig reduksjon i antallet asketrær de neste 100 årene.

Takk til alle som har sendt inn svar på premienøtta vår!

En ask i Stryn. Bildet er tatt i forbindelse med artsprosjektet Virvelløse dyr i askekroner