Til støtte i saksbehandlingen av søknader om tilskudd til kartlegging av arter henter Artsdatabanken inn faglig vurderinger fra et ekspertpanel. Ekspertpanelet har i 2021 hatt følgende sammensetning:

Navn Institusjon
Anders Dahlberg Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Hege Vårdal Naturhistoriske riksmuseet i Stockholm
Per Sundberg Göteborgs universitet