Mot slutten av 2021 vil Artsdatabanken legge frem en ny utgave av Norsk rødliste for arter. Ekspertene er godt i gang med å gjøre vurderinger av arter for den nye rødlista.

Regjeringen har besluttet at Rødlista for arter skal revideres hvert 6. år. Forrige rødliste, som er gjeldende i dag, ble lansert i 2015. Artsdatabanken startet i 2020 arbeidet med en ny og oppdatert rødliste, som skal være klar for lansering siste kvartal 2021.

Ekspertkomiteer gjør rødlistevurderinger

Arbeidet med å vurdere om arter skal rødlistes gjøres av 90 eksperter, som er fordelt på ekspertkomiteer for de ulike artsgruppene. Ekspertene er i hovedsak tilknyttet vitenskapelige institusjoner, men noen frittstående personer med ekspertkompetanse på artsgrupper er også med i arbeidet.  

Ekspertkomiteene startet arbeidet våren 2020.  I regi av Artsdatabanken ble det gjennomført oppstartsmøter for samtlige komitéer, der vurderingsmetoden og retningslinjer ble gjennomgått, kunnskapsgrunnlag diskutert og erfaringer utvekslet.  

Komitéene vil nå bruke høsten og vinteren på å gjøre ferdig arbeidet. I løpet av denne perioden vil de også delta på 1-2 samlinger i regi av Artsdatabanken der de diskuterer erfaringer. 

Komitéer med lignende artsgrupper eller også med lignende kunnskapsgrunnlag kommuniserer mye seg imellom, for å sikre en felles tilnærming til utfordringer og vurderingsmetode.  

Artsdatabanken påser at alle komitéene bruker vurderingsmetoden og retningslinjene på samme måte.  

Se oversikt over komiteene med medlemmer

Offentlig innsyn 

Når ekspertene er ferdige med revisjonen og kvalitetssikring vil Artsdatabanken åpne for offentlig innsyn i vurderingene. Det vil da være mulig for alle som skulle ønske det å komme med innspill som er relevante for rødlistevurderingene. Ekspertene vil gå gjennom innspillene og gjør nødvendige endringer dersom det gjennom innsynsrunden har kommet inn ny kunnskap som det må tas hensyn til. Det offentlige innsynet er planlagt i 2021, og vil bli annonsert god tid i forveien på Artsdatabankens nettsider og sosiale medier.