Den 24. november 2021 vil Artsdatabanken legge frem en ny utgave av Norsk rødliste for arter.

Regjeringen har besluttet at Rødlista for arter skal revideres hvert 6. år. Forrige rødliste, som er gjeldende i dag, ble lansert i 2015. Artsdatabanken startet i 2020 arbeidet med en ny og revidert rødliste, som skal lanseres 24. november 2021.

Lanseringskonferanse 

Rødlista for arter 2021 lanseres på en heldagskonferanse den 24. november, på Radisson Blu Hotel på Alna i Oslo.

Her kan du melde deg på konferansen, og etter hvert se det fullstendige programmet for dagen 

Ekspertkomiteer gjør rødlistevurderinger

Arbeidet med å vurdere om arter skal rødlistes gjøres av 94 eksperter, som er fordelt på ekspertkomiteer for de ulike artsgruppene. Ekspertene er i hovedsak tilknyttet vitenskapelige institusjoner, men noen frittstående personer med ekspertkompetanse på artsgrupper er også med i arbeidet.

Artsdatabanken påser at alle komitéene bruker vurderingsmetoden og retningslinjene på samme måte.

Se oversikt over komiteene med medlemmer

Offentlig innsyn 

25. mars åpnet Artsdatabanken for offentlig innsyn i de foreløpige resultatene for Rødlista for arter. Hensikten var å få tilbakemeldinger på kunnskapsgrunnlaget som er lagt til grunn for vurderingene. Da innsynsperioden ble avsluttet 2. mai, hadde det kommet inn 250 tilbakemeldinger på 200 arter. Artsdatabanken mottok tilbakemeldinger fra blant annet ulike interesseorganisasjoner, vitenskapelige miljø og privatpersoner. Ekspertkomitéene tar alle innspill i betraktning og er vurderer om det er grunnlag for revisjon av vurderingene som følge av informasjonen i tilbakemeldingene.  

Arbeidet går over i en avsluttende fase 

Ekspertkomitéene er nå snart ferdig med å gå gjennom tilbakemeldingene og gjør nå siste finpuss på vurderingene. Deretter vil arbeidet med ny Rødliste gå over i en avsluttende fase, med blant annet produksjon av tekster og arbeid med statistikk.  

Den vakre dverggåsa Anser erythropus var tidligere en vanlig hekkefugl i Norge, med rundt 10 000 hekkende individer. I Rødlista 2015 ble arten vurdert til å være kritisk truet (CR) fordi det bare var 20-25 hekkende par igjen i Finnmark. Hvordan det har gått med dverggåsa i årene etter får vi vite når den nye Rødlista legges frem i 2021