I år har vi laget påskenøtter, slik at du kan bruke ferie og innetid til å teste kunnskapene dine om naturmangfold! Sender du inn svar på premienøtta kan du i tillegg bli med i trekningen av premier som er trivelige å ha med på tur.

Hint til løsningordet: De er aldri kyllinger, men de legger egg og man kan si de har et nebb.

Spørsmål til premienøtta

 1. Arten vi skal frem til er en bardehval med sirkumpolar utbredelse, knyttet til is-fylte farvann i Arktis. Den har et karakteristisk utseende med munnviker som peker nedover i det som ser ut som en klassisk «surmunn». Stor fangst av arten pågikk ved Svalbard på 1600 og 1700-tallet. I dag er bestanden i Norge antatt å utgjøre mindre enn 100 individer og den ble i Rødlista for arter 2015 vurdert til kritisk truet.

 2. Denne slekta i planteriket er en av de vanskeligste å sikkert bestemme artene i, fordi de veldig ofte hybridiserer, det vil si krysser seg på tvers av art. Det er artene i denne slekta som får gåsunger om våren. Du finner dem høyt til fjells som lave kratt, ofte med lodden-runde blader, og i lavlandet som mer høyreiste trær det kan lages fløyte av om våren. Noen av artene er direkte elegante med lange, hengende grener.

 3. Denne landformen er ofte hjem for viktige lokaliteter i naturmangfoldsammenheng, fordi den kan romme et stort antall naturtyper og gjerne har et stabilt mikroklima som favoriserer mange arter med spesifikke levestedskrav. Den er typisk en bratt V-dal dannet av en bekk, som er nedskåret i en dyp dal dannet av isbreaktivitet, som igjen er nedskåret i en større dal- eller fjordside.

 4. Denne planten er kjent for å skulle helbrede sår, og har fått sitt norske navn på grunn av den egenskapen. Arten har stor utbredelse både i Norge og resten av verden. Den amerikanske urbefolkningen kalte den ”den hvite manns fotspor” fordi europeerne ubevisst fraktet den med seg til steder de koloniserte.

 5. Det er ikke ofte det oppdages helt nye arter av virveldyr i Norge. Men det skjedde i 1986 da arten vi skal frem til her ble oppdaget i Agders dype skoger. Der lever det noen få individer av arten, neppe mer enn 50, som er vurdert til å være kritisk truet (CR) fordi det ikke skal mye til før de dør ut. Én av truslene mot arten er at slektninger sørfra, en fremmed dørstokkart, skal komme hoppende over fra Sverige.

 6. På verdensbasis er dette en av de største fiskefamiliene med over 2000 arter som lever i alle miljøer, inkludert på land. I Norge har vi 13 arter fra familien vi skal frem til, inkludert Europas minste fisk og en fremmed art som utgjør svært høy risiko. Alle artene i Norge er små, og ingen er matfisk – derfor går de lett under radaren hos folk. I økosystemene spiller de en viktig rolle som mat for fugler og større fisk.

 7. Stor og majestetisk. Vekker mye oppmerksomhet og avkrever respekt. Kanskje en av få fremmede arter som er spredt i naturen, men som folk setter pris på likevel. Vurdert til å utgjøre lav risiko for økosystemene, men kommer du for nær kan risikoen bli høy for deg personlig.

 8. Artsdatabanken utga i 2018 en oppdatert Rødliste for naturtyper, og den naturtypen vi skal frem til her ble i Rødlista vurdert til å være sårbar (VU). Årsaken er et varmere klima i fjellet som gjør at snøen ikke blir liggende like lenge i sitt leie som før.

 9. Mange setter stor pris på denne vakre, stemningsskapende arten. Vi snakker om en art som tidligere ble regnet som «halvveis et husdyr», og som bidro til å skape bosetning og velstand langs kysten fordi den produserte et ettertraktet produkt folk kunne samle inn og selge.

Du finner svar på mange av spørsmålene på nettsidene våre. Løsningsordet (den gule raden i "kryssordet") sender du til postmottak@artsdatabanken.no eller i en privat melding på Facebook. Skriv «svar premienøtt» i emnefeltet.
Svarfrist: 2. påskedag.
Vinnere og løsning publiseres på våre nettsider, og på Facebook i løpet av tirsdag 14. april.

Påskenøtter

Disse nøttene gir ingen premie, men klarer du dem har du all grunn til å være fornøyd med deg selv. Og det er jo premie så god som noen! Fasiten finner du nederst på siden.

For de yngste

 1. Disse dyrene har en kropp som er delt inn i tre tydelige kroppsdeler; hode bryst og bakkropp. De har seks bein (tre par) og kan være med eller uten vinger. Hvilken dyregruppe er dette?

 2. Hvilken dyregruppe har åtte bein?

 3. Hva er det største pattedyret som lever på land i Norge?

 4. Vet du hva artene på bildet heter?

 5. I Norge har vi tre arter slanger; slettsnok, hoggorm og buorm. I tillegg finnes en art som heter stålorm som ser ut som en slange, men som ikke er det. Hva er egentlig en stålorm?

 6. Dør meitemarken om den blir delt i to, eller blir den til to meitemarker?

 7. Vet du hvor gjøken er om vinteren?

 8. Hvorfor lager gran og furu kongler?

 9. Flere dyrearter som sover gjennom vinteren våkner i disse dager. Kan du nevnte tre av dem?

 10. Nevn tre gule blomster du kjenner til.

 11. Brukes egget til brushanen til å lage brus?

 12. Hvor gammel er en marihøne med sju prikker?

 13. Hvilke dronninger sover hele vinteren?

 14. Hva er en havert?

Lett blanding

 1. Alle disse artene tilhører mårfamilien. Kan du navngi alle artene?

 2. Av nålevende fuglearter, hvilken art har det minste egget og hvilken art har det største?

 3. Finnes det korallrev i norske farvann?

 4. Finnes det regnskog i Norge, og i så fall hvor?

 5. Har ekornet vintersøvn?

 6. Hva kaller vi vanligvis dyret som har navnet Vulpes vulpes på latin?

 7. Hva er det minste pattedyret som lever i Norge?

 8. Hva er en vendehals, og hvilken familie tilhører den?

 9. Hva kalles hannhumler?

 10. Hvor mange arter av sjøstjerner finnes det på verdensbasis?

 11. Hva veier en nyfødt elgkalv?
  a) 11–15 kg
  b) 17–21 kg
  c) 22–25 kg

 12. Hvem er det flest av i Norge; fjellrev eller rødrev?

 13. Hvor mange arter regner man med det finnes i Norge?
  a) 14 000
  b) 44 000
  c) 60 000

 14. Hva er Norges og Europas minste fisk?

 15. I disse kyllingtider - hvor mange arter i ordenen hønsefugler har vi i Norge?

 16. Kongekrabbe har de fleste hørt om, men nå har vi fått en ny fremmed krabbe i Barentshavet - hva heter den?

 17. Ovibos moschatus er det latinske navnet på en fremmed art som ble innført i Norge på 30-tallet. Hva er det norske navnet på denne arten?

 18. Hva er den største måkefuglen i Norge?

Så du tror du er biolog?

 1. Hva het Norges første kvinnelige professor?

 2. Sjøpølser og sjøliljer er begge pigghuder. Kan du nevne en annen klasse som hører til i rekken pigghuder?

 3. Lepidoptera er det vitenskapelige navnet på ordenen sommerfugler, men hva betyr egentlig det greske ordet lepidoptera?

 4. Hvor mange arter ferskvannsvamp er funnet i Norge?

 5. Denne sneglen er delikatesse og serveres på fine restauranter over hele Europa. I Norge er den en fremmed art og vurdert til å utgjøre høy økologisk risiko. Hva heter arten?

 6. Hvor mange øyne har en veps?

 7. Orkideene i nattfiolslekta Platanthera er kjent for sin intense og gode duft. Men de dufter bare nattestid. Hvorfor det?

 8. På hvilket treslag finner man flest arter av galledannende galleveps?

 9. Hva heter pattedyrordenen der artene legger egg?

 10. Hva jobbet Fridtjof Nansen med før han ble polfarer og nasjonalhelt?

 11. Hvilken av følgende dyregrupper er i rekken «bløtdyr»?
  a) Slimormer
  b) kammaneter
  c) skjell eller
  d) kråkeboller

 12. Hva betyr det at en sopp er endofyttisk?

 13. Du skal fram til en hjemlig art i soleiefamilien som i Norge kun vokser vilt på noen få steder i Gudbrandsdalen, ellers er de nærmeste lokalitetene i Finland. Arten er vindspredd og slekter på noen populære hageplanter. Hvilken art?

 14. Hvilken av disse er en art i amøberiket?
  a) kvikklunsj
  b) marsipankule
  c) sjokoladeegg
  d) mandeldråpe

 15. Hva er flatt kjerringhår?

 16. Allestedshops, racerhops, trønderhops og poppehops er hva slags dyr?

 17. Hva er mykorrhiza?

 18. Hva er myrmekokori?

 19. Hvilken av disse fuglene er en kvitryggspett?

Fugl eller fisk?

 1. Alke

 2. Asp

 3. Avosett

 4. Bergirisk

 5. Bergnebb

 6. Blåstjert

 7. Blåstål

 8. Boltit

 9. Brosme

 10. Brugde

 11. Dvergspett

 12. Fjæreplytt

 13. Gjerdesmett

 14. Glente

 15. Grønnspett

 16. Grønnstilk

 17. Gulirisk

 18. Gullbust

 19. Havelle

 20. Havhest

 21. Hork

 22. Horndykker

 23. Horngjel

 24. Hortulan

 25. Jerpe

 26. Kaie

 27. Karuss

 28. Kjernebiter

 29. Knurr

 30. Krykkje

 31. Lomre

 32. Lomvi

 33. Munk

 34. Pirol

 35. Polarjo

 36. Rugde

 37. Rødnebb

 38. Rødspette

 39. Rødstilk

 40. Sandlo

 41. Sandskate

 42. Skrubbe

 43. Steinskvett

Fasit

For de yngste – fasit

 1. Insekter

 2. Edderkoppdyr. Det vil si både edderkopper, vevkjerringer og midd.

 3. Isbjørnen er det største pattedyret på land, og den kan bli 800 kg. I havet lever hvalene, og de er veldig mye større.

 4. a) Prestekrage
  b) Jerv
  c) Fjellrev
  d) Lunde

 5. Stålormen er en lang øgle uten bein.

 6. En meitemark som deles i to dør. Den kan ikke bli til to meitemarker slik mange tror. Men det finnes andre dyr som kan bli flere når de blir delt opp, som for eksempel flatormene.

 7. Om vinteren er gjøken i Afrika sør for Saharaørkenen.

 8. Konglene er hunnblomsten til gran, furu og andre nåletrær - og er der frøene ligger.

 9. Brunbjørn, grevling, flaggermus og pinnsvin

 10. Det finnes mange gule blomster, for eksempel leirfivel, løvetann, smørblomst (engsoleie). Du kan se flere gule blomster i Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge i Arter på nett.

 11. Nei, eggene til brushanen brukes til å lage brushanekyllinger.

 12. Før trodde mange at man kunne finne marihøna sin alder ved å telle prikkene, men det er ikke sant. De fleste marihøner lever bare et år.

 13. Humledronningen, biedronningen og vepsedronningen.

 14. Den kalles også gråsel og havkobbe, og er en sel.

Lett blanding – fasit

 1. a) Ilder
  b) Røyskatt
  c) Snømus
  d) Mår

 2. Minste egg: bikolibri. Største egg: struts

 3. Ja, og den viktigste revbyggende korallen i Norge heter Lophelia pertusa

 4. I Norge har vi faktisk to typer regnskog: boreonemoral regnskog langs kysten fra Agder til Møre og Romsdal, og boreal regnskog på kysten av Trøndelag og Nordland.

 5. Ja og nei, ekornet kan legge seg til å sove i reiret sitt i perioder der vær og temperatur er spesielt ugunstig. Forøvrig er det i aktivitet også om vinteren.

 6. Rødrev

 7. Knøttspissmus Sorex minutissimus. Gjennomsnittsvekten til en knøttspissmus er antatt å ligge på mellom 1,8 og 2,9 gram.

 8. Det er en fugl som tilhører spettefamilien

 9. De kalles droner

 10. ca. 2000

 11. a) 11–15 kg

 12. Rødrev

 13. Man regner med at det finnes 60 000 arter i Norge (tallet er hentet fra rapporten Kunnskapsstatus for artsmangfoldet)

 14. Småkutling Lebetus guilleti

 15. Vi har fem hønsefugler i Norge: fjellrype, lirype, storfugl, orrfugl og jerpe. Alle disse hører til skogshønsfamilien.

 16. Snøkrabbe

 17. Moskusfe

 18. Svartbak

Så du tror du er biolog? – fasit

 1. Biologen Kristine Bonnevie.
 2. Sjøstjerner, slangestjerner og sjøpiggsvin er også i klassen pigghuder.

 3. Skjellvinger (Lepidos skjell, og pteron vinge)

 4. Fem

 5. Vinbergsnegl

 6. Med noen få unntak har vepser fem øyne; to fasettøyne og tre punktøyne. Fasettøynene består imidlertid av mange enkeltøyne, så enkelte vil kanskje argumentere for at vepsene har hundrevis av øyne.

 7. Nattfiolene forsøker å tiltrekke seg store nattsvermere med lang sugesnabel.

 8. Eik er treslaget som er vert for flest arter av galleveps

 9. Ordenen kloakkdyr (Monotremata), som lever i Australia, legger egg. Ordenen består av nebbdyr og noen få arter maurpiggsvin

 10. Han var biolog ved Universitetsmuseet i Bergen. Nansen skrev doktorgrad på slimormens nervesystem.

 11. c) Skjell

 12. At soppen vokser inne i en plante, ofte et tre.

 13. Skogranke Clematis sibirica

 14. c) Sjokoladeegg

 15. Det er en brunalge du finner i sjøen

 16. De er små hoppekrepser som finnes i ferskvann. Allestedshopsen skulle man tro fantes over alt, men den er aldri funnet på vestlandet.

 17. Et samarbeid mellom en plante og en sopp, der sopptråder ligger rundt planterøttene og gjør at de to organismene kan utveksle viktige næringsstoffer med hverandre.

 18. Spredning av frø ved hjelp av maur. Blåveis er et eksempel på en art som har maurspredning.

 19. Alternativ B (A er gråspett og C er flaggspett)

Fugl eller fisk? – fasit

 1. Alke er fugl

 2. Asp er fisk

 3. Avosett er fugl

 4. Bergirisk er fugl

 5. Bergnebb er fisk

 6. Blåstjert er fugl

 7. Blåstål er fisk

 8. Boltit er fugl

 9. Brosme er fisk

 10. Brugde er fisk

 11. Dvergspett er fugl

 12. Fjæreplytt er fugl

 13. Gjerdesmett er fugl

 14. Glente er fugl

 15. Grønnspett er fugl

 16. Grønnstilk er fugl

 17. Gulirisk er fugl

 18. Gullbust er fisk og faktisk også en mose

 19. Havelle er fugl

 20. Havhest er fugl

 21. Hork er fisk

 22. Horndykker er fugl

 23. Horngjel er fisk

 24. Hortulan er fugl

 25. Jerpe er fugl

 26. Kaie er fugl

 27. Karuss er fisk

 28. Kjernebiter er fugl

 29. Knurr er fisk

 30. Krykkje er fugl

 31. Lomre er fisk

 32. Lomvi er fugl

 33. Munk er fugl

 34. Pirol er fugl

 35. Polarjo er fugl

 36. Rugde er fugl

 37. Rødnebb er fisk

 38. Rødspette er fisk

 39. Rødstilk er fugl

 40. Sandlo er fugl

 41. Sandskate er fisk

 42. Skrubbe er fisk

 43. Steinskvett er fugl