Artsdatabankens styre har behandlet 19 søknader om tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter. Av disse har syv søknader fått innvilget støtte. Behandlingen skjedde i styremøte 18. februar.

Det kom i år inn søknader om tilskudd for totalt kr 50,792 millioner. Styret fordelte kr 22,426 millioner for perioden 2020-2023. Det var dessverre flere gode søknader som ikke kunne innvilges innenfor årets budsjettramme.

Utlysningsteksten ble lagt til grunn ved søknadsbehandlingen. Søknader har vært til ekstern faglig vurdering hos et ekspertpanel. Artsprosjektets rådgivende gruppe (prosjektgruppen) har deretter gjort en vurdering av søknadenes relevans opp mot nasjonale strategiske føringer og utarbeidet et forslag til innstilling for videre behandling i styret. Faglig kvalitet, gjennomførbarhet og relevans har vært avgjørende kriterier ved utvelgelse av prosjekter som har fått innvilget støtte. Søkere som ikke er nevnt i listen under har fått avslag.

Søkere vil, sammen med den formelle tilbakemeldingen (tilsagn, avslag eller invitasjon til å sende inn revidert søknad), få tilsendt ekspertpanelets vurdering som er innhentet som støtte for prosjektgruppen og styrets behandling. Alle søkere har fått en formell tilbakemelding.

Det tas forbehold om at tildelingen til Artsprosjektet opprettholdes i Stortingets behandling av Statsbudsjettene for hhv. 2021, 2022 og 2023

Disse syv prosjektene har fått innvilget støtte:

Artsgruppe

Institusjon

Prosjekttittel

Marine invertebrater

Institutt for biovitenskap, Universitetet i Bergen

Fauna associated with hydrothermal vents and cold seeps in Norwegian waters

Sopp

Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Archaeorhizomycetes – an abundant but entirely unmapped group of soil fungi in Norway

Marine invertebrater

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Assessing biodiversity in the marine algae belt

Edderkoppdyr

Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen

Mites of Atlantic Raised Bogs in Norway (MARB)

Hjuldyr

NTNU Vitenskapsmuseet

Rotifers in small coastal ponds

Sopp

NTNU Vitenskapsmuseet

Mapping uncharted diversity: a first comprehensive survey of lichenicolous fungi in Norway

Veps

Norsk institutt for naturforskning

Mapping species of Ceraphronidae and Megaspilidae (Hymenoptera: Ceraphronoidea) in Norway