Nye arter for Norge i forskjellige artsgrupper
Artsgruppe Totalt antall nye arter for Norge Nye arter for vitenskapen
Alger, mose, slimsopper og eggsporesopper 55 33
Sopp og lav 675 123
Tovinger (bl.a. fluer og mygg) 1217 429
Veps 745 32
Andre terrestriske invertebrater 211 3
Leddormer 347 238
Krepsdyr 68 18
Andre akvatiske invertebrater 194 87