På onsdag skrev miljøministerne i Norge, Sverige og Finland under en overenskomst om samarbeid som gagner det biologiske mangfoldet i Norden. Samarbeidet fokuserer på å utforske flercellete dyr, planter og sopp, med spesielt fokus på å innhente kunnskap om dårlig kjente arter, artsgrupper og økosystemer.

Finlands miljø- og klimaminister Krista Mikkonen, Sveriges miljø- og klimaminister Isabella Lövin og Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen signerer overenskomsten om samarbeid om økt kunnskap om biologisk mangfold.

Utvidet samarbeid

Finland slutter seg til det unike samarbeidet med å utforske mangfoldet av arter i Norge, Sverige og nå også Finland. Samarbeidet er en enighet mellom Miljöministeriet i Finland, Miljödepartementet i Sverige og Klima- og miljødepartementet i Norge.

Hensikten med samarbeidet er å bidra til å øke kunnskapen om biologisk mangfold, samt sørge for å bygge opp kompetansen om arter, naturtyper og deres status. Ettersom mange arter finnes i alle tre land, vil man kunne effektivisere kunnskapsinnhentingen om arter og unngå dobbeltarbeid.

Fornøyd finsk minister

Finlands miljø- og klimaminister Krista Mikkonen ser fram til et fruktbart samarbeid med Sverige og Norge.

  • Kunnskap om tilstanden til biologisk mangfold, økosystem og arter er avgjørende for å håndtere tapet av biologisk mangfold. Det finnes gode forutsetninger for å fordype og intensivere samarbeidet innen forskning og deling av kunnskap. Vi har gode erfaringer fra langvarig samarbeid og informasjonsutveksling i sammenheng med for eksempel rødlistevurderinger. Det er tydelig at det er behov for mer forskning, og fra en finsk synsvinkel kunne ikke et samarbeid ha vært mer aktuelt. Jeg er veldig glad for å kunne fortelle at vi i Finland i tillegg til å fortsette å investere i bevaring av biologisk mangfold, også arbeider med et omfattende forskningsprogram om arter. Vi ser fram til å jobbe sammen for å forsterke kunnskapen og forskningen vår, sier minister Mikkonen.

Planen er at det daglige ansvaret for samarbeidet om arter skal ligge hos de respektive lands artsprosjekter eller tilsvarende institusjoner. I følge overenskomsten har hvert enkelt land ansvar for å bygge opp kunnskap i henhold til nasjonale retningslinjer.

Enestående resultater

Samarbeidet mellom de svenske og norske artsprosjektene har pågått i ti år og har hittil gitt et enestående resultat, med over 3000 nye arter for hvert av landene, hvorav rundt 2000 er nye for vitenskapen. At Finland nå går inn i samarbeidet gir unike muligheter for å dra gjensidig nytte av samarbeidet for en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning av det biologiske mangfoldet.

Innenfor rammene til samarbeidet er det viktig at den økte kunnskapen kommer allmennheten, forskningen og forvaltningen til gode, i tillegg til at allmennheten får muligheten til å rapportere forekomsten av arter.

Finland, Sverige og Norge ser det som en prioritert oppgave å fortsette og utvikle kunnskap og kompetanse om det biologiske mangfoldet og dets forandringer i de tre landene. Med ny kunnskap om Nordens arter forsetter arbeidet med å bygge det vitenskapelige grunnlaget for en bedre forståelse av arter og naturtyper. Dermed kan vi også finne de beste løsningene for å beholde og beskytte dem.