Artsmangfoldet i havet er generelt dårligere kjent enn på land og mange nye arter har blitt funnet, helt fra grunne kystområder til dyphavet. I tillegg har det vist seg at det fremdeles er ukjente arter i ferskvann.

De akvatiske invertebratene har til felles er at de lever i vann og er i dyreriket. De kommer fra mange forskjellige rekker og kan ha vidt forskjellige levevis. De fleste nye artene er funnet i marine miljøer, men noen nye arter har også blitt funnet i ferskvann. I underklassen fåbørstemarker Oligochaeta finnes arter som er tilknyttet både jord og vann, men alle inkluderes her. En av de nye snegleartene som er funnet er også terrestrisk.

Trykk på artsgruppene for å lese mer om de forskjellige gruppene. Noen av lenkene leder til Arter på nett, hvor det finnes grundige beskrivelser av blant annet muslingkreps og horn- og kiselsvamper.

  • Tabell med antall nye arter for Norge i forskjellige grupper akvatiske invertebrater

Pågående prosjekter

Flere prosjekter om akvatiske invertebrater er godt i gang. Blant annet vil to prosjekter, "Flerbørstemarker i norske havneområder" og "Leddormer fra dyphavet" , se om de kan finne enda flere nye arter leddormer. Krepsdyrene blir studert videre i "Amfipoder - overfamilien Lysianassoidea" og "HYPCOP", sistnevne om hoppekreps. Artsantallet blant bløtdyrene kan få en økning gjennom "Norske leddsnegler", "Nakensnegler i Finnmark" og "Nakensnegler i Sør-Norge". Hydrozoene og kammanetene er også under lupen i egne prosjekt, mens svamper, mosdyr og sekkdyr er fokusgrupper i "Evertebrater på hardbunn".

Ubeskrevne arter

Prosjektene som har kartlagt artsmangfoldet i akvatiske miljøer har også funnet mange arter som er helt nye for vitenskapen og som ikke rakk å få navn i løpet av prosjektperioden. Dette gjelder omtrent 115 arter fåbørstemarker, 5 arter svamper og 35 arter ormebløtdyr (Aplacophora). Alle de nye artene for Norge av ormebløtdyr som ble funnet i prosjektet "Pelsmollusker" var nye for vitenskapen.

Nye, beskrevne arter

Tjuefem arter akvatiske invertebrater som er nye for vitenskapen har blitt beskrevet og publisert som følge av artsprosjektene:

Svamper: Lycopodina tendali, Polymastia svenseni, Spinularia njordi, Geodia hentscheli, Pachastrella nodulosa.

Krepsdsyr: Amphilochus anoculus, Monoculodes bousfield.

Slimormer: Amphiporus rectangulus.

Flerbørstemarker: Antonbruunia sociabilis, Sphaerodoridium celiae, Amblyosyllis clarae, Scalibregma hanseni, Ampharete undecima, Paramythia schanderi, Pavelius smileyi, Terebellides europaea.

Fåbørstemarker: Chamaedrilus chalypskyi, Chamaedrilus pseudosphagnetorum, Chamaedrilus varisetosus, Claparedrilus semifuscoides, Cognettia asloae, Enchytraeus albellus, Lumbricillus latithecatus, Lumbricillus scandicus, Tubificoides mackiei.