Artsdatabankens styre har behandlet 16 søknader om tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter. Av disse har syv søknader fått innvilget støtte. Behandlingen skjedde i styremøte 7. mai.

Det kom i år inn søknader om tilskudd for totalt kr 45,020 millioner. Styret fordelte kr 22,806 millioner for perioden 2019-2022. Det var dessverre flere gode søknader som ikke kunne innvilges innenfor årets budsjettramme.

Utlysningsteksten ble lagt til grunn ved søknadsbehandlingen. Søknader har vært til ekstern faglig vurdering hos et ekspertpanel. Artsprosjektets rådgivende gruppe (prosjektgruppen) har deretter gjort en vurdering av søknadenes relevans opp mot nasjonale strategiske føringer og utarbeidet et forslag til innstilling for videre behandling i styret. Faglig kvalitet, gjennomførbarhet og relevans har vært avgjørende kriterier ved utvelgelse av prosjekter som har fått innvilget støtte. Søkere som ikke er nevnt i listen under har fått avslag.

Søkere vil, sammen med den formelle tilbakemeldingen (tilsagn, avslag eller invitasjon til å sende inn revidert søknad), få tilsendt ekspertpanelets vurdering som er innhentet som støtte for prosjektgruppen og styrets behandling. Alle søkere får en formell tilbakemelding innen 15. mai.

Det tas forbehold om at tildelingen til Artsprosjektet opprettholdes i Stortingets behandling av Statsbudsjettene for hhv. 2020, 2021 og 2022.

Disse syv prosjektene har fått innvilget støtte:
Artsgruppe Institusjon Prosjekttittel
Vepser NTNU Vitenskapsmuseet PROCTONOR II – Survey of selected groups of parasitic wasps in Norway (Hymenoptera: Proctotrupoidea, Diaprioidea, Chrysidoidea)
Moser NTNU Vitenskapsmuseet Alpine bryophytes of Norway
Sopp Norsk institutt for naturforskning The hidden diversity of endophytic fungi in trees
Hoppekreps Havforskningsinstituttet Copepods in hyperbenthic habitats (HYPCOP)
Algesopp Norsk institutt for naturforskning AquaFun - Mapping Aquatic fungi in Norwegian lakes with special emphasis on Chytridiomycota
Bløtdyr Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen Norwegian chitons (Mollusca, Polyplacophora): diversity, distribution and barcoding
Insekter NIBIO Svanhovd Insects of the Forest-Tundra Ecotone (ForTunE)