Vi lyser ut tilskudd rettet mot fageksperter ved vitenskapelige institusjoner som jobber landsdekkende med artskartlegging, flora, fauna og/eller fungi. 

Tilskuddet er rettet mot tiltak som:

  1. sørger for økt grad av validerte funn i tjenesten
  2. sikrer god kvalitet på artsfunnene, med spesielt fokus på rødlistede arter og fremmede arter som medfører økt relevans og nytteverdi ved risiko- og rødlistevurdering

Tilskuddet vil prioritere arbeid innenfor artsgruppene karplanter, insekter, marine virvelløse dyr, sopper, moser, lav, alger, edderkoppdyr. Kunngjøringen dekker ikke arbeid med virveldyr, og omfatter heller ikke kartlegging av arter i felt, samlinger eller kartleggingskoordinering.

Rammer og saksbehandling

Informasjon om hva søknaden skal inneholde samt hvilke kriterier Artsdatabanken legger til grunn når vi skal avgjøre hvem som får tilskudd, finner du i den fullstendige kunngjøringsteksten som kan lastes ned på denne siden.

Utlysningen av tilskuddsmidler gjelder for 2018. Den økonomiske rammen for tilskuddet er på 1,2 mill. kr.

Fristen for å søke om tilskudd til formålet er 9. november 2018.

 

Kontaktperson

Toril Loennechen Moen
E-post: toril.moen@artsdatabanken.no