For å sikre en god forankring i de vitenskapelige fagmiljøene, er det etablert et vitenskapelig råd for NiN. Rådet har det løpende ansvaret for å ta stilling til forslag til endringer i systemet og prinsippene som ligger bak, slik at systemet skal være mest mulig oppdatert med tanke på gjeldende kunnskap om naturtypevariasjon.  

Medlemmene i Vitenskapelig råd for NiN oppnevnes personlig for en periode på fire år. Gjeldende periode for det sittende rådet er 2018-2022. Rådet skal representere den nasjonale fagkompetansen knyttet til naturvariasjon og økologi, og medlemmene velges på bakgrunn av sin kunnskap innenfor disse fagområdene. Rådets sammensetning dekker bredden av ulike fagområder med relevans for beskrivelse og typeinndeling av norsk natur. Det er professor Rune Halvorsen ved Naturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo som er leder av rådet.

En mer detaljert beskrivelse av hvordan rådet skal fungere finnes i rådets mandat som du kan laste ned på denne siden.

Artsdatabanken er ansvarlig for arbeidet med NiN i henhold til framdrift og føringer gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet.

 

Vitenskapelig råd for NiN samlet i Trondheim den 17. oktober 2018. Fra venstre: Harald Bratli, Olav Skarpaas, Ivar Gjerde, Lars Erikstad, Frode Ødegaard, Virve Ravolainen, Margaret Dolan, Rune Halvorsen, Hanne Sickel, Pål Buhl-Mortensen, Anne-Kristin Schartau, Ingrid Ertshus Mathisen, Anders Lyngstad, Trine Bekkby og Anne Britt Storeng (Anders Bryn var ikke til stede da bildet ble tatt).

Kontakt

Anne Britt Storeng, Artsdatabanken
E-post: anne.b.storeng@artsdatabanken.no
Mobil: 91320760

Rune Halvorsen, Naturhistorisk museum, UiO, leder av vitenskapelig råd
E-post: Rune.Halvorsen@nhm.no
Mobil: 95477287