I november 2018 skal Artsdatabanken lansere en ny utgave av Norsk rødliste for naturtyper. Nå åpner vi for innsyn i de foreløpige vurderingene. Formålet er først og fremst at de som har utfyllende informasjon om naturtypene skal få gi sine innspill, og dermed bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget.

I november 2018 offentliggjør Artsdatabanken Norsk rødliste for naturtyper. Frem til nå har ni ekspertkomiteer jobbet med å vurdere over 300 naturtyper basert på tilgjengelig kunnskap. Rødlista er et viktig verktøy i en kunnskapsbasert forvaltning av naturmangfoldet. Når vi nå åpner for innsyn i de foreløpige resultatene, ønsker vi å mobilisere all relevant kompetanse og sikre at kunnskapsgrunnlaget som vurderingene bygger på, er best mulig.

-Vi oppfordrer alle, både frivillige og profesjonelle fagmiljøer, til å bidra med utfyllende og relevant kunnskap. De foreløpige resultatene fra Rødlista blir åpne for innsyn fra 17. september til 8. oktober 2018. Innsynet i de marine gruntvannstypene vil komme noe senere, sier Snorre Henriksen som er prosjektleder for Rødlista i Artsdatabanken.

Hvilke innspill kan du gi?

For mange naturtyper er kunnskapsgrunnlaget fortsatt mangelfullt. Vi ønsker oss derfor utfyllende informasjon som kan gi bedre grunnlag for vurderingene av naturtypene. Eksempel kan være nyervervet kunnskap om naturtypers utbredelse eller relevant faglitteratur som ikke er nevnt, men som kan være viktig for vurderingene. Publiserte rapporter, vitenskapelige artikler og både nye og gamle kartlegginger er av interesse, men også andre bidrag vil være nyttig for å øke kunnskapsgrunnlaget og sikkerheten i vurderingene.

Hva skjer med innspillene?

Alle innspill behandles av lederen av den aktuelle ekspertkomiteen i dialog med Artsdatabanken. Det blir deretter tatt stilling til om det er grunnlag for en revisjon av den foreløpige vurderingen. Innsynet lukkes 8. oktober for at ekspertene skal kunne gjøre eventuelle justeringer av vurderingene.

Hvor gir du tilbakemelding?

Her kan du se alle vurderingene og gi dine innspill til Norsk rødliste for naturtyper 2018:

Innsynet er avsluttet

Kontakt

Snorre Henriksen, Artsdatabanken
E-post: snorre.henriksen@artsdatabanken.no
Telefon: 909 90 097