Forskerskolen i biosystematikk (ForBio) er et initiativ opprettet for å møte samfunnets behov for kunnskap om biodiversitet. Dette skjer blant annet gjennom kompetanseoppbygging for studenter innen zoologi og botanikk - og for andre interesserte som behøver biosystematisk kompetanse. For å oppnå dette tilbys et bredt spekter av praktiske og teoretiske kurs.

ForBio ble startet i 2010 som et nettverk av norske og svenske universiteter og inkluderer nå alle nordiske land. De har bygd opp et rikholdig tilbud av praktiske og teoretiske kurs, med internasjonalt anerkjente kursholdere. ForBio støttes av Artsdatabanken (Artsprosjektet) og Forskningsrådet. Arbeidet koordineres av universitetsmuseene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Flere kurs vil bli avlyst eller utsatt på grunn av covid-19, følg med på ForBios hjemmesider.

I løpet av 2020 tilbys blant annet disse kursene:

 

Feltkurs i mykologi

7. - 11. september 2020. Drøbal biologiske stasjon.

ForBio og UiO inviterer til feltkurs i mykologi i Drøbak i september. Fokus blir på diversitet av sopp i øst-norge. Kurset har to hovedmål. Det først er at deltakerne skal lære seg mer om diversitet, fungistikk og systematikk, og det andre er at de skal lære seg å bruke forskjellige verktøy for å artsbestemme sopp ved både mikroskopiske og makroskopiske kjennetegn.

Det blir turer i felt, innsamling av fruktlegemer, artsbestemming og forelesninger hver dag. Lærerne inkluderer flere soppeksperter fra Universitetet i Oslo. For å få kurset godkjent må deltakerne levere en rapport mot slutten av perioden.

Les mer om kurset her: ForBio and UiO: Mycology field course

Påmeldingsfrist: 15. august 2020

DNA-strekkoding - fra sekvenser til arter

21.-25. spetember 2020 NTNU Trondheim

Kurset blir avholdt virtuelt.

DNA-strekkoding har mange bruksområder innen forskning og forvaltning, og er en disiplin som utvikler seg i stor fart. I løpet av dette femdagerskurset kommer deltakerne til å få en innføring i teorien bak DNA-strekkoding, og hvordan man kan gjøre seg nytte av den.

Blant annet følgende temaer komme til å bli diskutert på kurset: metoder for å gjenkjenne og avgrense arter med DNA, strekkodebibliotek og bruk av disse, DNA-strekkoding som verktøy i forskning og forvaltning, DNA-strekkoding av planter, kvalitetskontroll av strekkodebiblioteker, bruk av DNA-strekkoder i taksonomi, internasjonale genetikk-prosjekter og DNA-strekkoding i framtiden.

Det kreves at deltakerne minst har en bachelorgrad i biologi, og kurset er rettet mot studenter, forskere, konsulenter og naturforvaltere.

Les mer om kurset her: ForBio course: DNA barcoding - from sequences to species

Påmeldingsfrist: 1. august 2020

Makrofytter i det Baltiske hav

Askö laboratory - Stockholm University Baltic Sea Centre 

Flyttes til 2021

Dette kurset fokuserer på makrofytter, i havet altså alger og planter som ikke er plankton. Både makroalger, karplanter og bryofytter i det Baltiske hav vil bli del av kurset. 

I tillegg til å lære seg å kjenne forskjellige arter og artsgrupper skal kursdeltakerne lære om systematikken og taksonomien til disse gruppene. Gjennom forelesninger, turer i felt og laboratoriearbeid kommer studentene til å tilegne seg både teoretisk kunnskap og teknikker for innsamling og artsidentifisering.

Les mer om kurset her: STI and ForBio course: Baltic macrophytes – systematics, sampling, species identification

Organismer i død ved

16.-20. oktober 2020. Espegrend Marinbiologiske forskningsstasjon, Universitetet i Bergen.

Flyttes til 2021.

Femdagerskurs med fokus på biodiversitet i død ved. I tillegg til kunnskap om arter som er avhengige av død ved i boreale og tempererte miljøer dekker kurset økologiske prosesser i død ved. Hovedfokuset vil være på insekter og sopp, men også andre artsgrupper kan bli inkludert.

Det blir utferder til skogomrpåer i nærheten av Espegrend, og i tillegg til workshops skal eksperter på død ved holde forelesninger innen sine spesialfelt. På slutten av kursperioden er det obligatorisk eksamen.

Les mer om kurset her: ForBio and UiB Dead Wood Course 2020

Påmeldingsfristen vil bli annonsert i løpet av 2020.

Evolusjon og diversitet i meiobenthos

10.-20. september 2020. White Sea Biological Station, Moscow State University.

Utsatt, følg med på ForBios hjemmeside.

Meiobenthos inkluderer marin, bentisk meiofauna (organismer mellom 32 og 500 μm). Dette inkluderer store organismegrupper som er viktige i marine økosystemer. Aktuelle organismegrupper for kurset er blant annet rundormer, harapacticoide hoppekreps, bjørnedyr, pansermarker, leddormer, bløtdyr, nesledyr, flimmerormer, kjevemunner, priapulider og bukhårsdyr.

Studentene skal få opplæring i innsamlingsmetoder og identifisering av artsgrupper. Organismene samles inn i fjæra og fra båter, og jobbes deretter videre med på laboratorium. I tillegg blir det forelesninger om evolusjon og diversitet i marin meiofauna.

Les mer om kurset her: ForBio and MEDUSA course: Evolution and Diversity of Meiobenthos

 

Planter og insekter langs gradienten skog-tundra

13.-18. juli 2020. NIBIO Svanhovd

I forbindelse med artsprosjektet ForTunE arrangerer NIBIO og ForBio feltkurs i Varanger. Kurset fokuserer på vegetasjonen langs gradienten fra skog til åpen tundra, insekter som er tilknyttet disse naturtypene og DNA-strekkoding. Klimaendringenes påvirkning på disse plantene og insektene vil bli diskutert.

Studentene skal lære seg å identifisere planter og insekter i forskjellige habitater og få et innblikk i hvordan genetiske metoder kan brukes til å forske på nettverk av planter og insekter. Forholdet mellom planter, herbivore insekter og deres parasittoider, samt forholdet mellom planter og pollinatorer kommer til å være sentrale tema på kurset. I den forbindelse skal studentene lære metoder for å samle insekter og overvåke insektsamfunn.

Les mer om kurset her: ForBio field course: Genetic monitoring of arctic plant-insect networks

Avsluttet

 

Flere kurs vil bli annonsert i løpet av året, så følg med på nettsiden til ForBio.