Forskerskolen i biosystematikk (ForBio) er et initiativ opprettet for å møte samfunnets behov for kunnskap om biodiversitet. Dette skjer blant annet gjennom kompetanseoppbygging for studenter innen zoologi og botanikk - og for andre interesserte som behøver biosystematisk kompetanse. For å oppnå dette tilbys et bredt spekter av praktiske og teoretiske kurs.

ForBio ble startet i 2010 som et nettverk av norske og svenske universiteter og inkluderer nå alle nordiske land. De har bygd opp et rikholdig tilbud av praktiske og teoretiske kurs, med internasjonalt anerkjente kursholdere. ForBio støttes av Artsdatabanken (Artsprosjektet) og Forskningsrådet. Arbeidet koordineres av universitetsmuseene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Flere kurs vil bli avlyst eller utsatt på grunn av covid-19, følg med på ForBios hjemmesider.

I løpet av 2020 tilbys blant annet disse kursene:

 

Planter og insekter langs gradienten skog-tundra

13.-18. juli 2020. NIBIO Svanhovd

I forbindelse med artsprosjektet ForTunE arrangerer NIBIO og ForBio feltkurs i Varanger. Kurset fokuserer på vegetasjonen langs gradienten fra skog til åpen tundra, insekter som er tilknyttet disse naturtypene og DNA-strekkoding. Klimaendringenes påvirkning på disse plantene og insektene vil bli diskutert.

Studentene skal lære seg å identifisere planter og insekter i forskjellige habitater og få et innblikk i hvordan genetiske metoder kan brukes til å forske på nettverk av planter og insekter. Forholdet mellom planter, herbivore insekter og deres parasittoider, samt forholdet mellom planter og pollinatorer kommer til å være sentrale tema på kurset. I den forbindelse skal studentene lære metoder for å samle insekter og overvåke insektsamfunn.

Les mer om kurset her: ForBio field course: Genetic monitoring of arctic plant-insect networks

Påmeldingsfrist: 15. april 2020

Evolusjon og diversitet i meiobenthos

10.-20. september 2020. White Sea Biological Station, Moscow State University.

Meiobenthos inkluderer marin, bentisk meiofauna (organismer mellom 32 og 500 μm). Dette inkluderer store organismegrupper som er viktige i marine økosystemer. Aktuelle organismegrupper for kurset er blant annet rundormer, harapacticoide hoppekreps, bjørnedyr, pansermarker, leddormer, bløtdyr, nesledyr, flimmerormer, kjevemunner, priapulider og bukhårsdyr.

Studentene skal få opplæring i innsamlingsmetoder og identifisering av artsgrupper. Organismene samles inn i fjæra og fra båter, og jobbes deretter videre med på laboratorium. I tillegg blir det forelesninger om evolusjon og diversitet i marin meiofauna.

Les mer om kurset her: ForBio and MEDUSA course: Evolution and Diversity of Meiobenthos

Påmeldingsfrist: 23. april 2020

Kurset kan bli utsatt på grunn av covid-19, følg med på ForBios hjemmesider.

DNA-strekkoding - fra sekvenser til arter

21.-25. spetember 2020 NTNU Trondheim

DNA-strekkoding har mange bruksområder innen forskning og forvaltning, og er en disiplin som utvikler seg i stor fart. I løpet av dette femdagerskurset kommer deltakerne til å få en innføring i teorien bak DNA-strekkoding, og hvordan man kan gjøre seg nytte av den.

Blant annet følgende temaer komme til å bli diskutert på kurset: metoder for å gjenkjenne og avgrense arter med DNA, strekkodebibliotek og bruk av disse, DNA-strekkoding som verktøy i forskning og forvaltning, DNA-strekkoding av planter, kvalitetskontroll av strekkodebiblioteker, bruk av DNA-strekkoder i taksonomi, internasjonale genetikk-prosjekter og DNA-strekkoding i framtiden.

Det kreves at deltakerne minst har en bachelorgrad i biologi, og kurset er rettet mot studenter, forskere, konsulenter og naturforvaltere.

Les mer om kurset her: ForBio course: DNA barcoding - from sequences to species

Påmeldingsfrist: 1. august 2020

Makrofytter i det Baltiske hav

6. - 12. september 2020. Askö laboratory - Stockholm University Baltic Sea Centre 

Dette kurset fokuserer på makrofytter, i havet altså alger og planter som ikke er plankton. Både makroalger, karplanter og bryofytter i det Baltiske hav vil bli del av kurset. 

I tillegg til å lære seg å kjenne forskjellige arter og artsgrupper skal kursdeltakerne lære om systematikken og taksonomien til disse gruppene. Gjennom forelesninger, turer i felt og laboratoriearbeid kommer studentene til å tilegne seg både teoretisk kunnskap og teknikker for innsamling og artsidentifisering.

Les mer om kurset her: STI and ForBio course: Baltic macrophytes – systematics, sampling, species identification

Påmeldingsfrist: 1. august 2020

Organismer i død ved

16.-20. oktober 2020. Espegrend Marinbiologiske forskningsstasjon, Universitetet i Bergen.

Femdagerskurs med fokus på biodiversitet i død ved. I tillegg til kunnskap om arter som er avhengige av død ved i boreale og tempererte miljøer dekker kurset økologiske prosesser i død ved. Hovedfokuset vil være på insekter og sopp, men også andre artsgrupper kan bli inkludert.

Det blir utferder til skogomrpåer i nærheten av Espegrend, og i tillegg til workshops skal eksperter på død ved holde forelesninger innen sine spesialfelt. På slutten av kursperioden er det obligatorisk eksamen.

Les mer om kurset her: ForBio and UiB Dead Wood Course 2020

Påmeldingsfristen vil bli annonsert i løpet av våren 2020.

Systematikk, morfologi og evolusjon hos marine leddormer

24. april - 3.mai 2020. Espegrend Marinbiologiske forskningsstasjon, Universitetet i Bergen.

Leddormer Annelida er en stor artsgruppe, og utviser en stor diversitet i havet, som inkluderer klassene flerbørstemarker og Clitellater. Leddormer finnes langs hele kysten, i de fleste marine miljøer og kan bli brukt som indikatorarter i miljøovervåking.

Kurset kommer til å omhandle et bredt spekter av temaer knyttet til leddormer, og inkludere arter fra mange grupper innenfor rekken. Foreleseningene dekker biologi, morfologi, utvikling, systematikk, fylogeni og evolusjon.

Den praktiske delen av kurset vil bestå av turer langs vannet og i båt, blant annet i forskningsbåten Hans Brattström. I løpet av feltturene og labøvelsene vil studentene få innføring i moderene metoder brukt i forskning på leddormer.

Ved fullført kurs får man 3 studiepoeng.

Les mer om kurset her: ForBio and MEDUSA course: Systematics, Morphology and Evolution of Marine Annelids

Kurset er avlyst grunnet covid-19. Det sees på muligheter til å avholde kurset våren 2021.

Hydrozoer: Diversitet, systematikk og biologi

7.-13. mai 2020. Espegrend Marinbiologiske forskningsstasjon, Universitetet i Bergen

Hydrozoer er en divers og vidt utbredt gruppe nesledyr som har stor økologisk betydning. I løpet av kurset skal deltakerne få et overblikk over diversiteten innad i gruppen samt deres økologi, evolusjon og systematikk. 

Gjennom felt- og labarbeid skal deltakerne få et praktisk og teoretisk grunnlag for videre studier av hydrozoer. Mål med kurset er lære å identifisere de vanligste artene hydrozoer i norske farvann og lære seg metoder for å samle inn disse.

Les mer om kurset her: ForBio and Artsdatabanken course: Diversity, Systematics and Biology of Hydrozoa

Kurset er utsatt grunnet Covid-19. Det vil bli forsøkt avholdt april-mai 2021. Følg med på ForBios hjemmesider.

 

Flere kurs vil bli annonsert i løpet av året, så følg med på nettsiden til ForBio.