Forskerskolen i biosystematikk (ForBio) er et initiativ opprettet for å møte samfunnets behov for kunnskap om biodiversitet. Dette skjer blant annet gjennom kompetanseoppbygging for studenter innen zoologi, botanikk og mykologi - og for andre interesserte som behøver biosystematisk kompetanse. For å oppnå dette tilbys et bredt spekter av praktiske og teoretiske kurs.

ForBio ble startet i 2010 som et nettverk av norske og svenske universiteter og inkluderer nå alle nordiske land. De har bygd opp et rikholdig tilbud av praktiske og teoretiske kurs, med internasjonalt anerkjente kursholdere. ForBio støttes av Artsdatabanken (Artsprosjektet) og Forskningsrådet. Arbeidet koordineres av universitetsmuseene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Flere kurs vil bli avlyst eller utsatt på grunn av covid-19, følg med på ForBios hjemmesider.

I løpet av 2021 og 2022 tilbys blant annet disse kursene:

 

Systematikk, morfologi og evolusjon hos marine leddormer

Nylig oppdaget art i slekta Terebellides.

14.-22. april 2021 Virtuelt kurs.

Universitetsmuseet i Bergen, Moscow State University og ForBio tilbyr kurs i systematikk, morfologi og evolusjon hos marine leddormer. 

Kurset vil ta for seg blant annet biologi, morfologi, livshistorier, fylogeni, systematikk og evolusjon hos marine leddormer. Kurset blir avholdt digitalt. 14.-16- april blir det forelseninger fra forskjellige forskningsprosjekter på marine leddormer. Hver av de fire dagene 19.-22. april skal det være workshops. De vil handle om henholdsvis 1) fylogenetiske metoder 2) produksjan illustrasjoner til publikasjoner, 3) 3D-rekonstruksjon og 4) Åpen data og BOLD.

Les mer om kurset her: ForBio and MEDUSA course: Systematics, Morphology and Evolution of Marine Annelids

Påmeldingsfrist: 14. mars 2021

Tovinger

Det er stor variasjon i ordenen tovinger.

6. - 13. juli 2021 NTNUs feltstasjon i Sletvik 

ForBio skal samarbeid med det Svenske Artprojektet arrangere kurs om biosystematikken og økologien til tovinger. Tovinger er en av de mest tallrike insekt-ordenene, de finnes over hele verden og i alle miljøer. Kurset retter seg mot studenter og forskere tidlig i karrieren, og kommer til å inkludere både felt- og labarbeid.

Kurset kommer til å ta for seg effektiv innsamling av tovinger, preserverinsteknikker, databasebruk, taksomoni og systematikk hos tovinger, fylogeni og biogeografi, DNA-strekkoding, økologi og økosystemtjenester, samt tovingers rolle som sykdomsspredere.

Foreleserne som deltar på kurset kommer fra flere universiteter i Skandinavvia, og har til sammen meget god ekspertise på tovinger.

Les mer om kurset her: ForBio and STI course: Biosystematics, ecology and applied science of flies and midges (Insecta: Diptera)

Påmeldingsfrist: 30. mai 2021

Nordisk flora-hotspot, Skibotn

25. - 31. juli 2021 Skibotn feltstasjon, Storfjord

ForBio og Universitetet i Tromsø arrangerer fltkurs med fokus på boreale og arktiske karplanter. Studentene skal lære å identifisere plantearter, samt teknikker for innsamling og preparering av planter for museumssamlinerg. 

Til tross for at Skibotn ligger på 68-69 grader nord er plantediversiteten stor. Det blir daglige eskursjoner til forskjellige habitater. Det blir en avsluttende prøve med fokus på å gjenkjenne planter og morfologiske karakterer.

Les mer om kurset her: ForBio field course: Northern Biodiversity Hotspots, Flora of Skibotn and surroundings

Påmeldingsfrist: 7. juni 2021

Praktisk og pedagogisk botanikk

Kan det være muligheter for å finne dragehode Dracocephalum ruyschiana?

8.- 13. august 2021 Tovetorp feltstasjon, Södermanland, Sverige

ForBio og Sveriges Latntbruksuniversitet arrangerer kurs i karplantebotanikk. Mål for kurset blir å lære seg å kjenne igjen plantearter, innsamling og preparering av planter og habitatkartlegging. Taksonomi, økologi og forvalting vil også bli diskutert.

Kurset er todelt, hvor første del er en forberedende teoretisk del hvor studentene må lese litteratur og delta i digitale forelesninger. Den andre delen av kurset er på feltstasjonen, hvor studentene skal i felt og se på omtrent 400 arter karplanter.

Les mer om kurset her: ForBio and SLU course: Practical and pedagogical skills in vascular plant field biology.

Påmeldinsfrist: 28. april 2021.

 

Evolusjon og diversitet i meiobenthos

17.-26. september 2021. White Sea Biological Station, Moscow State University.

Meiobenthos inkluderer marin, bentisk meiofauna (organismer mellom 32 og 500 μm). Dette inkluderer store organismegrupper som er viktige i marine økosystemer. Aktuelle organismegrupper for kurset er blant annet rundormer, harapacticoide hoppekreps, bjørnedyr, pansermarker, leddormer, bløtdyr, nesledyr, flimmerormer, kjevemunner, priapulider og bukhårsdyr.

Studentene skal få opplæring i innsamlingsmetoder og identifisering av artsgrupper. Organismene samles inn i fjæra og fra båter, og jobbes deretter videre med på laboratorium. I tillegg blir det forelesninger om evolusjon og diversitet i marin meiofauna.

Les mer om kurset her: ForBio and MEDUSA course: Evolution and Diversity of Meiobenthos

Påmelding åpner i 2021.

Organismer i død ved

Oktober 2021. Espegrend Marinbiologiske forskningsstasjon, Universitetet i Bergen.

Femdagerskurs med fokus på biodiversitet i død ved. I tillegg til kunnskap om arter som er avhengige av død ved i boreale og tempererte miljøer dekker kurset økologiske prosesser i død ved. Hovedfokuset vil være på insekter og sopp, men også andre artsgrupper kan bli inkludert.

Det blir utferder til skogområder i nærheten av Espegrend, og i tillegg til workshops skal eksperter på død ved holde forelesninger innen sine spesialfelt. På slutten av kursperioden er det obligatorisk eksamen.

Les mer om kurset her: ForBio and UiB Dead Wood Course 2020

Påmeldingsfristen vil bli annonsert tidlig i 2021.

Hydrozoer: Diversitet, systematikk og biologi

April - mai 2022. Espegrend Marinbiologiske forskningsstasjon, Universitetet i Bergen

Hydrozoer er en divers og vidt utbredt gruppe nesledyr som har stor økologisk betydning. I løpet av kurset skal deltakerne få et overblikk over diversiteten innad i gruppen samt deres økologi, evolusjon og systematikk. 

Gjennom felt- og labarbeid skal deltakerne få et praktisk og teoretisk grunnlag for videre studier av hydrozoer. Mål med kurset er lære å identifisere de vanligste artene hydrozoer i norske farvann og lære seg metoder for å samle inn disse.

Les mer om kurset her: ForBio and Artsdatabanken course: Diversity, Systematics and Biology of Hydrozoa

Kurset er flyttet til 2022

 

Flere kurs vil bli annonsert i løpet av året, så følg med på nettsiden til ForBio.