Forskerskolen i biosystematikk (ForBio) er et initiativ opprettet for å møte samfunnets behov for kunnskap om biodiversitet. Dette skjer blant annet gjennom kompetanseoppbygging for studenter innen zoologi, botanikk og mykologi - og for andre interesserte som behøver biosystematisk kompetanse. For å oppnå dette tilbys et bredt spekter av praktiske og teoretiske kurs.

ForBio ble startet i 2010 som et nettverk av norske og svenske universiteter og inkluderer nå alle nordiske land. De har bygd opp et rikholdig tilbud av praktiske og teoretiske kurs, med internasjonalt anerkjente kursholdere. ForBio støttes av Artsdatabanken (Artsprosjektet) og Forskningsrådet. Arbeidet koordineres av universitetsmuseene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Flere kurs vil bli avlyst eller utsatt på grunn av covid-19, følg med på ForBios hjemmesider.

I løpet av 2020 og 2021 tilbys blant annet disse kursene:

 

Systematikk, morfologi og evolusjon hos marine leddormer

Nylig oppdaget art i slekta Terebellides.

23. april - 2. mai 2021 Espegrend marinbiologiske stasjon, Bergen

Universitetsmuseet i Bergen, Moscow State University og ForBio tilbyr kurs i systematikk, morfologi og evolusjon hos marine leddormer. Datoene er foreløpig tentative. 

Forelesningene vil ta for seg blant annet biologi, morfologi, livshistorier, fylogeni, systematikk og evolusjon hos marine leddormer. I tillegg skal studentene i felt lære seg innsamlingsmetoder og samle inn både pelagiske og bunnlevende leddormer. Leddormene vil bli samlet inn i fjæra, fra mindre båter, og fra forskningsskipet "Hans Brattström". Det blir også artsidentifisering på laboratorium.

Alle studentene er forventet å holde en kort presentasjon om sitt pågående eller framtidige arbeid om artsgruppen. 

Les mer om kurset her: ForBio and MEDUSA course: Systematics, Morphology and Evolution of Marine Annelids

Påmelding åpner tidlig i 2021

Hydrozoer: Diversitet, systematikk og biologi

7.-13. mai 2021. Espegrend Marinbiologiske forskningsstasjon, Universitetet i Bergen

Hydrozoer er en divers og vidt utbredt gruppe nesledyr som har stor økologisk betydning. I løpet av kurset skal deltakerne få et overblikk over diversiteten innad i gruppen samt deres økologi, evolusjon og systematikk. 

Gjennom felt- og labarbeid skal deltakerne få et praktisk og teoretisk grunnlag for videre studier av hydrozoer. Mål med kurset er lære å identifisere de vanligste artene hydrozoer i norske farvann og lære seg metoder for å samle inn disse.

Les mer om kurset her: ForBio and Artsdatabanken course: Diversity, Systematics and Biology of Hydrozoa

 

Påmelding åpner tidlig i 2021.

Makrofytter i det Baltiske hav

Askö laboratory - Stockholm University Baltic Sea Centre 

Flyttes til 2021

Dette kurset fokuserer på makrofytter, i havet altså alger og planter som ikke er plankton. Både makroalger, karplanter og bryofytter i det Baltiske hav vil bli del av kurset. 

I tillegg til å lære seg å kjenne forskjellige arter og artsgrupper skal kursdeltakerne lære om systematikken og taksonomien til disse gruppene. Gjennom forelesninger, turer i felt og laboratoriearbeid kommer studentene til å tilegne seg både teoretisk kunnskap og teknikker for innsamling og artsidentifisering.

Les mer om kurset her: STI and ForBio course: Baltic macrophytes – systematics, sampling, species identification

Evolusjon og diversitet i meiobenthos

17.-26. september 2021. White Sea Biological Station, Moscow State University.

Meiobenthos inkluderer marin, bentisk meiofauna (organismer mellom 32 og 500 μm). Dette inkluderer store organismegrupper som er viktige i marine økosystemer. Aktuelle organismegrupper for kurset er blant annet rundormer, harapacticoide hoppekreps, bjørnedyr, pansermarker, leddormer, bløtdyr, nesledyr, flimmerormer, kjevemunner, priapulider og bukhårsdyr.

Studentene skal få opplæring i innsamlingsmetoder og identifisering av artsgrupper. Organismene samles inn i fjæra og fra båter, og jobbes deretter videre med på laboratorium. I tillegg blir det forelesninger om evolusjon og diversitet i marin meiofauna.

Les mer om kurset her: ForBio and MEDUSA course: Evolution and Diversity of Meiobenthos

Påmelding åpner i 2021.

Organismer i død ved

Oktober 2021. Espegrend Marinbiologiske forskningsstasjon, Universitetet i Bergen.

Femdagerskurs med fokus på biodiversitet i død ved. I tillegg til kunnskap om arter som er avhengige av død ved i boreale og tempererte miljøer dekker kurset økologiske prosesser i død ved. Hovedfokuset vil være på insekter og sopp, men også andre artsgrupper kan bli inkludert.

Det blir utferder til skogomrpåer i nærheten av Espegrend, og i tillegg til workshops skal eksperter på død ved holde forelesninger innen sine spesialfelt. På slutten av kursperioden er det obligatorisk eksamen.

Les mer om kurset her: ForBio and UiB Dead Wood Course 2020

Påmeldingsfristen vil bli annonsert tidlig i 2021.

 

Flere kurs vil bli annonsert i løpet av året, så følg med på nettsiden til ForBio.