Her finner du en oversikt over kurs og aktuelle saker som angår NiN-systemet. 

Kursoversikt

Artsdatabanken samarbeider med Naturhistorisk museum, Universitet i Oslo (NHM) om faste kurs og opplæring i Natur i Norge. Det blir også arrangert egne oppdragsspesifikke kurs knyttet til større kartleggingsoppdrag.

Når

Kurs

Målgruppe

Åpent/lukket

Hvor

Arrangør

22.-23 mars 2022 Introduksjonskurs til NiN som system og for kartlegging  Alle Åpent Oslo NHM, UiO

24.-25. mars 2021

Introduksjonskurs til NiN som system og for kartlegging 

Alle

Åpent

Internettet/Oslo

NHM, UiO

Vår 2021

BIOS4120 – Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)

Mastergradskurs. Studenter ved UiO. Eksterne kan søke om å delta.

Lukket

Oslo (+ekskursjon)

UiO

Aktuelt

Opptak av NiN-kurs 2021 ligger ute

Vårens NiN-kurs var et åpent webinar, og alle opptakene ligger på vår youtube-kanal.  

Her finner du opptakene

For de som var påmeldt kurset finnes det et spørreskjema på NHM sine sider som dere fyller ut for å få godkjent kurs. 

Under finner dere lysarkene fra foredragene om Natursystemnivået og NiN limnisk, som ble etterspurt på kurset.

NiN limnisk.pdf (7,3 MB)

 

Utvikling av kunnskapsgrunnlaget for beskrivelse av fossesprutsoner

Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo har nettopp ferdigstilt en rapport hvor de har sett på fossesprutsoner i Natur i Norge (NiN)

Undersøkelsen dokumenterer sterk fossesprutpåvirkning på vegetasjonen, og en tydelig vegetasjonsgradient fra fossesprutpåvirket natur nær fossen via øvrig fosse-eng til omkringliggende skogsmark. Denne "vannsprutintensitetsgradienten" (NiN-kode VS) er relatert til relativ luftfuktighet, som avtar, og lufttemperaturen, som øker, med økende avstand fra fossen. Undersøkelsen bekrefter i hovedsak beskrivelsen av miljøvariabelen vannsprutintensitet i Natur i Norge (versjon 2) og fossesprutens betydning for natursystemene fosse-eng og nakent berg (fosseberg). Markvegetasjon i fosserøykpåvirket skogsmark skiller seg lite fra ikke fossesprutpåvirket skogsmark i denne undersøkelsen. Enkle målinger av fosseregn i nedbørsmålere i ulik avstand fra Avdalsfossen viste at fossenger nær fossen tilføres enorme mengder vann, estimater for 2018 indikerer vegetasjonsrutene nærmest fossen mottok over 100 000 mm fosseregn! Mengden tilført vann avtok med økende avstand fra fossen. Den store variasjonen i tilført vann forårsaker stor variasjon i artssammensetning, og gir grunnlag for konklusjonen om at fosse-eng bør deles i flere grunntyper langs vannsprutintensitetsgradienten i neste versjon av NiN. En revidert inndeling av hovedtypen fosse-eng (T15) blir derfor foreslått.


 

Rune Halvorsen demonstrerer det økologiske rommet.