I juni 2018 skal Artsdatabanken lansere en ny utgave av «Fremmede arter i Norge – med Norsk svarteliste». Nå åpner vi for innsyn i foreløpige økologiske risikovurderinger.

Mandag 11. desember kl. 12.00 åpner vi for innsyn i vurderingene av pattedyr, fugler, fisker og en rekke andre artsgrupper –  alger, amfibier og reptiler, moser, sopper, rundormer og flatormer, marine invertebrater og ikke-marine invertebrater.

Innsynet i karplantevurderingene åpner mandag 8. januar kl. 12.00.

Ønsker innspill fra alle som har kunnskap

Artsdatabanken har det nasjonale ansvaret for å gjennomføre økologiske risikovurderinger av fremmede arter – og for å gi ut Norsk svarteliste. En ny utgave skal lanseres den 5. juni 2018. Til sammen har 54 fageksperter fra 14 vitenskapelige fagmiljø i Norge bidratt i dette arbeidet.

- Nå ønsker vi i tillegg innspill fra alle som har utfyllende og relevant kunnskap om fremmede arter i Norge, enten de er amatørbiologer eller kommer fra profesjonelle fagmiljøer, sier Lisbeth Gederaas som er seniorrådgiver i Artsdatabanken og prosjektleder for arbeidet.

Hensikten med innsynet er å hente inn utfyllende informasjon for å øke kunnskapsgrunnlaget for vurderingene.

- For mange arter er kunnskapsgrunnlaget fortsatt mangelfullt. Vi ønsker oss derfor utfyllende informasjon, f.eks. om artsfunn som ennå ikke er gjort tilgjengelig. Dette vil bidra til å øke sikkerheten i vurderingene, sier Gederaas.

Risikokategorier kan bli endret

Alle innspill blir behandlet av lederen av den aktuelle ekspertkomitéen i dialog med Artsdatabanken. I hvert enkelt tilfelle vil det bli vurdert om det er grunnlag for å revidere den foreløpige vurderingen.

De fremmede artene som blir risikovurdert, blir delt inn i fem kategorier. Ingen kjent risiko, lav risiko, potensielt høy risiko, høy risiko og svært høy risiko. Det er de to siste kategoriene, høy risiko og svært høy risiko, som utgjør Norsk svarteliste.

- Det er viktig å merke seg at en arts risikokategori kan endre seg fra den foreløpige vurderingen til den endelige, dersom det kommer inn ny og relevant kunnskap, sier Gederaas.

Slik bruker du innsynsløsningen

I innsynsløsningen velger du først artsgruppe, deretter søker du etter norsk eller vitenskapelig navn på en art. Du får da tilgang til den foreløpige risikovurderingen av arten.

Her kan du f.eks. se hvordan arten er vurdert i forhold til spredning og hvordan den påvirker andre arter som hører naturlig hjemme i Norge. Du får også innsyn i hvilken kunnskap som er lagt til grunn for vurderingene, samt nyttig bakgrunnsinformasjon om arten. Til slutt i vurderingen finner du skjemaet for å sende inn innspillene dine.

- Tusen takk til alle som gir innspill, sier Lisbeth Gederaas.

Innsynet i karplanter vil være åpent til mandag 12. februar (utvidet frist). Innsynet i alle andre artsgrupper stenger torsdag 1. februar 2018.

Innsynet er nå ferdig og de endelige vurderingene vil bli publisert 5. juni 2018.
 

Kontaktperson

Lisbeth Gederaas,
Seniorrådgiver i Artsdatabanken
E-post: lisbeth.gederaas@artsdatabanken.no
Mobil: 907 57 576