Skalaen viser artens/artsgruppens vurdering i rapporten "Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2020"

Taksonomi

0. Ingen kunnskap: Gruppens taksonomi er ikke utredet for de artsgrupper som forekommer hos oss.

1. Svært svak kunnskap: Gruppens taksonomi er svært dårlig utredet for de artsgrupper som forekommer hos oss. Navnebruken er ustabil på artsnivå. Uavklarte synonymier og/eller uklare artsavgrensninger er vanlig og bidrar vesentlig til usikkerhet i artsantallet for vårt område.

2. Svak kunnskap: Gruppens taksonomi er gjennomgående dårlig utredet for de artsgrupper som fore­kommer hos oss. Navnebruken er jevnt over ustabil på artsnivå. Uavklarte synonymier og/eller uklare artsavgrensninger bidrar til usikkerhet i artsantallet for vårt område.

3. Akseptabel kunnskap: Gruppens taksonomi er jevnt over tilfredsstillende utredet for de artsgrupper som forekommer hos oss, og navnebruken er relativt stabil på artsnivå. Uavklarte synonymier og/eller uklare artsavgrensninger bidrar likevel i mange tilfeller til usikkerhet i artsantallet for vårt område.

4. God kunnskap: Gruppens taksonomi er helhetlig sett godt utredet for de artsgrupper som forekommer hos oss. Navnebruken er stabil på artsnivå. Artene er helhetlig sett godt avgrenset, og det finnes i høy­den et fåtall ubeskrevne arter i vårt område.

5. Sikker kunnskap: Gruppens taksonomi er fullstendig utredet for de artsgrupper som forekommer hos oss. Navnebruken er stabil både på artsnivå og høyere taksonomisk nivå. Artene er godt avgrenset, og det er lite trolig at det vil beskrives nye arter for vårt område. 

Utbredelse

0. Ingen kunnskap: Vi vet lite eller ingenting om de påviste artenes utbredelse i Norge.

1. Svært svak kunnskap: De påviste artenes utbredelse i Norge er generelt svært dårlig kjent. For flertallet av artene finnes det kun sporadiske enkeltfunn som gir lite innsikt i totalutbredelsen.

2. Svak kunnskap: De påviste artenes utbredelse i Norge er ikke tilfredsstillende kjent. Det finnes et bety­delig antall arter hvor vi kun har sporadiske funn som gir lite innsikt i totalutbredelsen.

3. Akseptabel kunnskap: De påviste artenes utbredelse i Norge er rimelig godt kjent. For flertallet av artene har vi en generell kunnskap om artens totalutbredelse i Norge, men vi mangler ofte detaljert kunnskap om forekomster innenfor utbredelsesområdet.

4. God kunnskap: De påviste artenes utbredelse i Norge er generelt sett godt kjent. For de fleste artene har vi detaljert kunnskap om utbredelsesområde, mens enkeltforekomster innenfor utbredelsesområdet kan være ukjente.

5. Sikker kunnskap: De påviste artenes utbredelse i Norge er sikkert kjent. Det finnes høyst sannsynlig ingen uoppdagede populasjoner.

Økologi

0. Ingen kunnskap: Ingen ting er kjent om de påviste artenes økologi i Norge. Vi har ingen eller minimal kunnskap om deres levevis og samspill med andre organismer.

1. Svært svak kunnskap: De påviste artenes økologi i Norge er svært dårlig kjent. Vi mangler jevnt over helt vesentlig kunnskap om deres levevis og samspill med andre organismer.

2. Svak kunnskap: De påviste artenes økologi i Norge er ikke tilfredsstillende kjent. For flertallet av artene mangler vi viktig kunnskap om levevis og samspill med andre organismer.

3. Akseptabel kunnskap: De påviste artenes økologi i Norge er relativt godt kjent, men vi har fortsatt flere ubesvarte spørsmål med hensyn på levevis og samspill med andre organismer.

4. God kunnskap: De påviste artenes økologi i Norge er jevnt over godt kjent. Vi har tilfredsstillende kunn­skap om de fleste artenes levevis og samspill med andre organismer.

5. Sikker kunnskap: De påviste artenes økologi i Norge er meget godt kjent. Vi har sikker kunnskap om artenes levevis og samspill med andre organismer.