Etter tillatelse er innholdet i nettvinger, mudderfluer og kamelhalsfluer i Norge og Norden basert på boken «Danmarks netvinger» av Ole Fogh Nielsen, utgitt i 2015 av Peder Skou på hans forlag Apollo Booksellers. Kjell Magne Olsen, BioFokus og Kaare Aagaard, NTNU Vitenskapsmuseet har oversatt, justert og komplettert tekstene, så de fremstår noe forskjellig fra de opprinnelige. For arter som ikke finnes i Danmark, er tekstene nyskrevet for denne nettutgaven.

Det er også gitt tillatelse til å gjengi illustrasjoner fra «Suomen Verkkosiipiset» av Teemu Rintala, Tomi Kumpalainen og Peteri Ahlroth, utgitt på Tibiale forlag i 2014.

Nettvinger
i Norge og Norden

Det er nå kjent 75 nettvingearter fra Norden, og alle presenteres her.

Mudderfluer
i Norge og Norden

Det er i dag kjent ca. 330 mudderfluearter i verden, inndelt i to familier. Corydalidae, som inneholder flest arter, finnes over store deler av verden, men mangler i Europa. Sialidae finnes i alle verdensdeler, og inneholder ca. 70 arter, hvorav ti i Europa. I Norge har vi halvparten av disse, og i Danmark finnes enda én. To av de norske artene er strengt nordlige, og en tredje er bare funnet en enkelt gang i sør – ellers kun i nord.

Kamelhalsfluer
i Norge og Norden

Kamelhalsfluene er inndelt i to familier, som til sammen teller ca. 225 arter. Begge familiene finnes i Europa, hvorfra det er kjent 83 arter (sju i Inocelliidae og 76 i Raphidiidae). I Norge er begge familier representert, og vi har fire av de fem nordiske artene.