Klima- og miljødepartementet (KLD) er vårt eierdepartement fra 1. januar 2018. Tildelingsbrevet fra KLD setter rammer, forutsetninger og krav til Artsdatabanken.