Artsdatabankens styre behandlet 21.september i alt 17 søknader om tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter i skog. Av disse fikk seks søknader innvilget støtte. 

Før søknadsfristens utløp kom det inn søknader om tilskudd til kartlegging for totalt 44,9 millioner kroner. Styret fordelte 16,8 millioner kroner for perioden 2017-2020. Ikke alle ble innvilget fullt søknadsbeløp, og det var dessverre flere gode søknader som ikke kunne innvilges innenfor budsjettrammen.

Utlysningsteksten ble lagt til grunn ved søknadsbehandlingen. Søknader har vært til faglig vurdering hos et panel, sammensatt av eksperter med taksonomisk og økologisk kompetanse på skog og skoglevende arter. Artsprosjektets rådgivende gruppe (prosjektgruppen) har deretter gjort en vurdering av søknadens relevans opp mot nasjonale strategiske føringer og utarbeidet et forslag til innstilling for videre behandling i styret. Faglig kvalitet, gjennomførbarhet og relevans var avgjørende kriterier ved utvelgelse av prosjekter som fikk innvilget støtte. Søkere som ikke er nevnt i listen under har fått avslag.

Søkere vil, sammen med den formelle tilbakemeldingen (tilsagn, avslag eller invitasjon til å sende inn revidert søknad), få tilsendt ekspertpanelets sin vurdering som er innhentet som støtte for prosjektgruppen og styrets behandling. Alle søkere får en formell tilbakemelding innen 30.september.

Spørsmål kan rettes til prosjektkoordinator Ingrid Salvesen etter at formell tilbakemelding er mottatt:
ingrid.salvesen@artsdatabanken.no

Det tas forbehold om at tildelingen til Artsprosjektet opprettholdes i Stortingets behandling av Statsbudsjettene for hhv. 2017, 2018, 2019 og 2020.

Prosjekter som ble innvilget støtte:

Artsgruppe

Institusjon

Prosjekttittel

bjørnedyr

NTNU Vitenskapsmuseet

Bjørnedyr i norske skoger

lav og sopper

NTNU Vitenskapsmuseet

Kartlegging og strekkoding av skorpelav og lavlignende sopper i norske regnskoger

midd og andre virvelløse dyr

Universitetet i Bergen, Universitetsmuseet

Hornmidd (Oribatida) i norske skoger –
en gruppe med stor diversitet, men som er lite kjent

vepser

Norsk institutt for naturforskning

Kartlegging av utvalgte grupper av parasittiske vepser i skog i Norge (Chrysidoidea, Proctotrupoidea, Diaprioidea)

sørgemygg

BioFokus

Kartlegging av sørgemygg i Norge –
en viktig gruppe av skoglevende insekter

insekter
og andre virvelløse dyr

Norsk institutt for bioøkonomi

Artsmangfoldet av virvelløse dyr i askekroner - med et glimt av den skjulte diversiteten ved hjelp av Next Generation Sequencing