Alveolatriket omfatter tre mikroskopiske artsgrupper: sporedyr, flimmerdyr og fureflagellater. Det er 479 påviste arter i Norge. Dinophyceae, som omfatter fureflagellatene, er eneste vurderte artsgruppe. Kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi er vurdert som svak.

Alveolatriket (Alveolata) er delt inn i tre rekker: sporedyr (Apicomplexa), flimmerdyr (Ciliophora) og fureflagellater (Dinophyta). Alle tre rekkene består av mikroskopiske encellete organismer. Sporedyr og flimmerdyr er ikke vurdert, men er generelt dårlig kjent og omfatter sannsynligvis mange uoppdagede arter. Sporedyr er parasitter i celler og vev hos dyr og kan medføre sykdom (for eksempel malaria og toksoplasmose).

Hvilke artsgrupper er vurdert?

Vurderinger er bare gjort for klassen Dinophyceae som inneholder alle de kjente artene av fureflagellater i Norge.

Hvor mange arter finnes i Norge?

Alveolatriket omfatter 479 påviste arter i Norge, inkludert sporedyr og flimmerdyr som ikke er vurdert. Av de påviste artene er 352 arter fureflagellater, 313 marine og 39 limniske.

Antallet arter av sporedyr og flimmerdyr, er trolig langt høyere enn det som er registret i Artsnavnebasen. Kunnskapsrapporten fra 2011 anslår at hver av gruppene kan inneholde rundt 500 – 600 norske arter.

 

Antall påviste, antall antatte og andel kjente arter

Antall påviste arter, fordelt på marint, limnisk og terrestrisk miljø.  Antatt antall arter og andel kjente arter er ikke vurdert for gruppene i alveolatriket (Alveolata).

Vitenskapelig navn Totalt antall arter i Norge Antall marine Antall limniske Antall terrestriske Antatt antall arter i Norge Andel påviste arter i Norge Takson
Alveolata 479
Alveolatriket, ikke lenger i bruk Alveolata
Apicomplexa 94
Sporedyr Apicomplexa
Ciliophora 33
Flimmerdyr Ciliophora
Dinophyta 352
Fureflagellater Miozoa Cavalier-Smith, 1987
Dinophyceae 352 313 39 0
Dinophyceae Fritsch, 1927

Hvor god kunnskap har vi om artsgruppene?

Alle artsgruppene innen alveolatriket regnes som dårlig kartlagte. Kunnskapen er vurdert som svak (kategori 2) for eneste vurderte gruppe, fureflagellater (Dinophyceae).

Kunnskapsstatus for de vurderte artsgruppene

Kunnskapsstatus for de vurderte artsgruppene: ingen kunnskap (0), svært svak kunnskap (1), svak kunnskap (2), akseptabel kunnskap (3), god kunnskap (4) og sikker kunnskap (5). Tall i parentes er regnet ut av redaktørene av rapporten (Elven og Søli) basert på bidragsyternes vurderinger.

Vitenskapelig navn Taksonomi 0 - 5 Utbredelse 0 - 5 Økologi 0 - 5 Takson
Alveolata
Alveolatriket, ikke lenger i bruk Alveolata
Apicomplexa
Sporedyr Apicomplexa
Ciliophora
Flimmerdyr Ciliophora
Dinophyta
Fureflagellater Miozoa Cavalier-Smith, 1987
Dinophyceae 2 2 2
Dinophyceae Fritsch, 1927

Bidragsytere

Artsgruppen er vurdert av Wenche Eikrem og Birger Skjelbred. En oversikt over hvilke institusjoner bidragsyterne tilhører og hvilke grupper de har vurdert finnes i  Bidragsytere.

For kommentar på vurderingene se Bidragsyternes Merknader, punkt 1, i rapporten s. 120.