Det gule riket omfatter 1105 påviste arter i Norge. Flest påviste arter finnes i artsgruppene kiselalger og okeralger, med henholdsvis 405 og 408 arter. Ingen større grupper er vurdert som godt kjente, men det finnes godt undersøkte undergrupper av brunalger og eggsporesopper.

Det gule riket omfatter bl.a. kiselalger (Bacillariophyta), svelgflagellater  (Cryptophyta), svepeflagellater (Haptophyta) og okeralger (Ochrophyta). Brunalgene grisetang blæretang og sagtang, som vi kjenner fra fjæra, hører til i artsgruppen okeralger. I tillegg omfatter det gule riket også eggsporesopper (Oomycota). Potettørråte (Phytophthora infestans) er et eksempel på en eggsporesopp.

Hvilke artsgrupper er vurdert?

De fleste artsgruppene innenfor det gule riket har blitt vurdert. Unntakene er klassen Phaeothamniophyceae, med bare en kjent norsk art, og noen grupper som ikke er påvist i Norge.

Hvor mange arter finnes i Norge?

Til sammen omfatter det gule riket 1105 påviste arter i Norge. Størst artsmangfold finnes i gruppene kiselalger og okeralger, med henholdsvis 405 og 408 arter. En av de mest kjente gruppene, brunalger (Phaeophyceae), utgjør den største klassen av okeralger.

Hvor god oversikt vi har over mangfoldet av arter i det gule riket varierer. Noen grupper mangler anslag fordi tallene blir for usikre. For flere grupper av eggsporesopper er trolig artsantallet langt høyere enn det vi kjenner til i dag, mens for brunalger er 90 % av artsmangfoldet kjent.

Antall påviste, antall antatte og andel kjente arter

Antall påviste arter, fordelt på marint, limnisk og terrestrisk miljø, samt antatt antall arter og andel kjente arter for vurderte artsgrupper i det gule riket (Chromista). Andel (%) kjente arter er antall påviste/antatt antall arter.

Vitenskapelig navn Totalt antall arter i Norge Antall marine Antall limniske Antall terrestriske Antatt antall arter i Norge Andel påviste arter i Norge Takson
Chromista 1105 657 352 106
Det gule riket Chromista Caval.-Sm.
Bacillariophyta 405 257 148 0
Kiselalger Bacillariophyta
Bacillariophyceae 221 114 107 0
Bacillariophyceae Haeckel
Coscinodiscophyceae 126 86 40 0
Coscinodiscophyceae Round & R.M.Crawford
Mediophyceae 58 57 1 0
Mediophyceae (Jousé & Proshk.-Lavr.) Medlin & Kaczmarska
Cryptophyta 55 39 26 0
Svelgflagellater Cryptophyta
Cryptophyceae 53 38 25 0
Cryptophyceae Fritsch
Incertae sedis 2 1 1 0
Incertae sedis
Haptophyta 120 118 2 0 160
Svepeflagellater Haptophyta Hibberd ex Edvardsen & Eikrem in Edvardsen et al 2000
Hyphochytriomycota 0
Hyphochytriomycota
Katablepharidophyta 0
Katablepharidophyta
Labyrinthulomycota 0
Slimnett Labyrinthulomycota
Incertae sedis 0
Incertae sedis
Schizocladiophyceae 0
Schizocladiophyceae
Ochrophyta 408 243 165 0
Okeralger Ochrophyta
Bicosoecophyceae 13 7 6 0
Bicosoecider Bikosea A.R.Loeblich III & L.A.Loeblich
Bolidophyceae 1 1 0 0
Bolidophyceae L.Guillou & Chrét.-Dinet
Chrysophyceae 91 12 79 0
Gullalger Chrysophyceae Pascher
Dictyochophyceae 19 19 0 0
Kiselflagellater Dictyochophyceae P.C.Silva
Eustigmatophyceae 6 3 3 0
Flekkalger Eustigmatophyceae D.J.Hibberd & Leedale
Pelagophyceae 2 2 0 0
Pelagophyceae R.A.Andersen & G.W.Saunders
Phaeophyceae 162 160 2 0 180 90 %
Brunalger Phaeophyceae Kjellman
Cutleriales 1
Tilopteridales Bessey
Desmarestiales 4
Desmarestiales Setch. & N.L.Gardner
Dictyotales 1
Dictyotales Bory
Ectocarpales 102
Ectocarpales Bessey
Fucales 12
Fucales Bory
Laminariales 8
Laminariales Mig.
Incertae sedis 1
Ralfsiales 6
Ralfsiales Y.Nakam.
Scytosiphonales 7
Ectocarpales Bessey
Sphacelariales 13
Sphacelariales Mig.
Sporochnales 1
Sporochnales Sauv.
Tilopteridales 6
Tilopteridales Bessey
Phaeothamniophyceae 1
Phaeothamniophyceae R.A.Andersen & J.C.Bailey
Raphidophyceae 7 5 2 0
Nåleflagellater Raphidophyceae M.Chadefaud ex P.C.Silva
Synurophyceae 50 1 49 0
Gullalger Synurophyceae R.A.Andersen
Xanthophyceae 56 32 24 0
Gulgrønnalger Xanthophyceae P.Allorge ex F.E.Fritsch
Oomycota 117 0 11 106 165 71 %
Eggsporesopper Oomycota
Oomycetes 117 0 11 106 165 71 %
Oomycetes Winter in Rabenh.
Leptomitales 1 0 1 0 1 100 %
Leptomitales
Olpidiopsidales 2 0 0 2 2 100 %
Olpidiopsidales
Peronosporales 99 0 0 99 115 86 %
Peronosporales
Albuginaceae 2 0 0 2 5 40 %
Albuginaceae J. Schröt.
Peronosporaceae 97 0 0 97 110 88 %
Peronosporaceae de Bary
Pythiales 13 0 9 4 42 31 %
Pythiales
Pythiaceae 13 0 9 4 42 31 %
Pythiaceae J. Schröt.
Saprolegniales 2 0 1 1 5 40 %
Saprolegniales
Leptolegniaceae 2 0 1 1 2
Leptolegniaceae M.W. Dick
Saprolegniaceae 0
Saprolegniaceae

Hvor god kunnskap har vi om artsgruppene?

Kunnskapsstatusen varierer fra svært svak kunnskap til sikker kunnskap.

Ingen større grupper innenfor det gule riket er vurdert som godt kjent, men det finnes godt undersøkte undergrupper innenfor brunalgene og eggsporesoppene. For eksempel er kunnskap om taksonomi vurdert som sikker for 5 mindre artsgrupper i klasse brunlager (Phaeophyceae).

Kunnskapsstatus for de vurderte artsgruppene

Kunnskapsstatus for de vurderte artsgruppene: ingen kunnskap (0), svært svak kunnskap (1), svak kunnskap (2), akseptabel kunnskap (3), god kunnskap (4) og sikker kunnskap (5). Tall i parentes er regnet ut av redaktørene av rapporten (Elven og Søli) basert på bidragsyternes vurderinger.

Vitenskapelig navn Taksonomi 0 - 5 Utbredelse 0 - 5 Økologi 0 - 5 Takson
Chromista (3) (2) (2)
Det gule riket Chromista Caval.-Sm.
Bacillariophyta 2 2 2
Kiselalger Bacillariophyta
Bacillariophyceae
Bacillariophyceae Haeckel
Coscinodiscophyceae
Coscinodiscophyceae Round & R.M.Crawford
Mediophyceae
Mediophyceae (Jousé & Proshk.-Lavr.) Medlin & Kaczmarska
Cryptophyta 2 2 2
Svelgflagellater Cryptophyta
Cryptophyceae
Cryptophyceae Fritsch
Incertae sedis
Incertae sedis
Haptophyta 2 2 2
Svepeflagellater Haptophyta Hibberd ex Edvardsen & Eikrem in Edvardsen et al 2000
Hyphochytriomycota
Hyphochytriomycota
Katablepharidophyta
Katablepharidophyta
Labyrinthulomycota
Slimnett Labyrinthulomycota
Incertae sedis
Incertae sedis
Schizocladiophyceae
Schizocladiophyceae
Ochrophyta 2 2 2
Okeralger Ochrophyta
Bicosoecophyceae 2 2 2
Bicosoecider Bikosea A.R.Loeblich III & L.A.Loeblich
Bolidophyceae 2 2 2
Bolidophyceae L.Guillou & Chrét.-Dinet
Chrysophyceae 3 3 3
Gullalger Chrysophyceae Pascher
Dictyochophyceae 2 2 2
Kiselflagellater Dictyochophyceae P.C.Silva
Eustigmatophyceae 2 2 2
Flekkalger Eustigmatophyceae D.J.Hibberd & Leedale
Pelagophyceae 1 1 1
Pelagophyceae R.A.Andersen & G.W.Saunders
Phaeophyceae 4 3 3
Brunalger Phaeophyceae Kjellman
Cutleriales 5 3 2
Tilopteridales Bessey
Desmarestiales 5 4 4
Desmarestiales Setch. & N.L.Gardner
Dictyotales 5 4 3
Dictyotales Bory
Ectocarpales 3 2 2
Ectocarpales Bessey
Fucales 4 4 4
Fucales Bory
Laminariales 4 4 4
Laminariales Mig.
Incertae sedis 5 2 2
Ralfsiales 3 2 2
Ralfsiales Y.Nakam.
Scytosiphonales 4 3 3
Ectocarpales Bessey
Sphacelariales 4 3 2
Sphacelariales Mig.
Sporochnales 5 1 0
Sporochnales Sauv.
Tilopteridales 4 3 2
Tilopteridales Bessey
Phaeothamniophyceae
Phaeothamniophyceae R.A.Andersen & J.C.Bailey
Raphidophyceae 2 2 2
Nåleflagellater Raphidophyceae M.Chadefaud ex P.C.Silva
Synurophyceae 3 3 3
Gullalger Synurophyceae R.A.Andersen
Xanthophyceae 2 2 2
Gulgrønnalger Xanthophyceae P.Allorge ex F.E.Fritsch
Oomycota 2 2 2
Eggsporesopper Oomycota
Oomycetes 2 2 2
Oomycetes Winter in Rabenh.
Leptomitales 2 2 2
Leptomitales
Olpidiopsidales 2 2 2
Olpidiopsidales
Peronosporales 4 4 3
Peronosporales
Albuginaceae 3 3 3
Albuginaceae J. Schröt.
Peronosporaceae 4 4 3
Peronosporaceae de Bary
Pythiales 4 4 3
Pythiales
Pythiaceae 4 4 3
Pythiaceae J. Schröt.
Saprolegniales 2 2 2
Saprolegniales
Leptolegniaceae 2 2 2
Leptolegniaceae M.W. Dick
Saprolegniaceae
Saprolegniaceae

Bidragsytere

Artsgruppene er vurdert av Bente Edvardsen, Wenche Eikrem, Stein Fredriksen, Cecilie von Quillfeldt, Kjersti Sjøtun, Birger Skjelbred og Leif Sundheim.

En oversikt over hvilke institusjoner bidragsyterne tilhører og hvilke grupper de har vurdert finnes under Bidragsytere. For kommentar på vurderingene se Bidragsyternes merknader, 80 – 102, i rapporten s. 120.