Kunnskapen om taksonomi, utbredelse og økologi er god for fugler, pattedyr, haier og skater, maneter og pigghuder. Mange mindre insektordener er også godt kjent, og vi har generelt god kunnskap om karplanter.

Kunnskapen om taksonomi, utbredelse og økologi er vurdert som særlig god (kategori 4 eller 5) for 21 artsgrupper fordelt på dyreriket (Animalia), soppriket (Fungi) og planteriket (Plantae). Ingen større grupper innenfor rikene alveolatriket (Alveolata), slimriket (Amoebozoa), eller protistriket (Protista) er vurdert som godt kjent. I det gule riket (Chromista) finnes derimot godt undersøkte undergrupper innenfor brunalgene (Phaeophyceae) og eggsporesoppene (Oomycota).

Virveldyrene er best kjent i dyreriket 

Virveldyr (Vertebrata) er en av de best undersøkte større artsgruppene. Kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi er vurdert som svært god for fugler (Aves: 496 arter), pattedyr (Mammalia, 92 arter), haier og skater (Elasmobranchii, 37 arter).

Blant insektene har vi god kunnskap om sommerfugler (Lepidoptera, 2270 arter). Enkelte mindre insektordener er også bra undersøkt: øyenstikkere (Odonata, 50 arter), rettvinger (Orthoptera, 31 arter), steinfluer (Plecoptera, 35 arter), lopper (Siphonaptera, 51 arter) og bladfotinger (Branchiopoda, 109 arter). Det er noe overraskende at kunnskapen om lopper er god, siden parasittiske artsgrupper som regel er dårligere undersøkt enn sine frittlevende slektninger.

Av marine artgrupper er kunnskapsstatusen særlig høy for maneter (Scyphozoa), stilkmaneter (Staurozoa) og pigghuder (Echinodermata).

For alle nevnte grupper er 85 – 100 % av artsmangfoldet i Norge påvist.

Bare 6 % av de påviste soppartene er godt kjent

Av de vurderte artsgruppene i soppriket regnes kun fem artsgrupper som godt kjent. Tre av disse tilhører stilksporesoppene: 255 arter av rustsopper (Pucciniales), 85 arter av ekte sotsopper (Ustilaginomycetes) og 55 arter av 'klumpbladsopper' (Exobasidiomycetes). To artsgrupper av sekksporesopper er også vurdert som godt kjente: orden Erysiphales med 79 arter (tilhører 'småbegersoppene') og 'heksekostsopper' (Taphrinomycetes) som har 31 påviste arter. Disse godt kjente artsgruppene utgjør bare 6 % av alle påviste sopparter i Norge.

Generelt god kunnskap om karplantene

Vi har god kunnskap om gruppene nakenfrøete blomsterplanter (Pinophyta, 42 arter) og karsporeplanter (Pteridophyta, 75 arter). Vi har også god kunnskap om moser i gruppen Sphagnopsida (52 påviste arter). Denne gruppen omfatter blant annet torvmosene.

Kunnskap om taksonomi, utbredelse og økologi er generelt god for de dekkfrøete blomsterplantene (Magnoliophyta) også, med unntak av vanskelige artskomplekser innenfor kurvplantefamilien, soleiefamilien og rosefamilien. 

Kunnskapsnivået innen enkelte mose- og flere algegrupper er imidlertid vurdert som svakt, og dette gir en relativt lav kunnskapsstatus for planteriket som helhet.