Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo har, i samarbeid med en rekke fageksperter, gjort en vurdering av kunnskapsstatus for 1920 artsgrupper. Artsgruppene dekker til sammen 97,5 % av det kjente artsmangfoldet i Norge. Ekspertene har vurdert kunnskapsstatus for taksonomi, utbredelse og økologi, samt antallet påviste og uoppdagede arter i Norge.

På oppdrag fra Artsdatabanken (Artsprosjektet) har Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, laget en oppdatert oversikt over artsmangfoldet i Norge. Resultatet av dette arbeidet er presentert i rapporten Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2015 (Elven og Søli 2016).

Hovedmålet med kunnskapsrapporten

Målet med utredningen var å:

  • gi en oversikt over antallet påviste arter i Norge, samt å estimere antallet uoppdagede arter innenfor de vurderte gruppene
  • vurdere hvor god kunnskap vi har om artsgruppene for parameterne taksonomi, utbredelse og økologi

En oversikt som synliggjør kunnskapshull er et nyttig verktøy for å prioritere hvor ressurser til forskning og kartlegging bør settes inn.

Nesten hele artsmangfoldet er vurdert

I alt har 1920 artsgrupper på ulike taksonomiske nivå blitt vurdert. Gruppene dekker til sammen 97,5 % av det kjente norske artsmangfoldet. Vurderingene dekker alle éncellede og flercellete eukaryote organismer. De eukaryote organismene omfatter alveolatriket (Alveolata), slimriket (Amoebozoa), dyreriket (Animalia), protistriket (Protozoa), det gule riket (Chromista), soppriket (Fungi) og planteriket (Plantae). Vurderingene omfatter ikke rikene erkebakterier (Archaea) og bakterier (Bacteria) som til sammen utgjør de prokaryote organismene, og heller ikke virus. Den systematiske klassifikasjonen følger i all hovedsak Artsnavnebasen.

I Definisjoner og avgrensninger kan du lese mer om hvilke arter som er vurdert.

Hvem har utført vurderingene?

Arbeidet er utført av i alt 60 fagpersoner, medregnet redaktørene Hallvard Elven og Geir Søli ved Naturhistorisk museum, UiO. Fagpersonene representerer en stor del av den ekspertisen som finnes i Norge på de vurderte gruppene. De fleste bidragsyterne er tilknyttet vitenskapelige institusjoner og museer. I tillegg har også mange privatpersoner bidratt. For noen organismegrupper har også eksperter fra våre naboland kommet med innspill.

I mangelen på eksperter innenfor enkelte organismegrupper er noen grupper ikke vurdert.

Ny kunnskap om artsmangfoldet i Norge

Den første kunnskapsoversikten om artsmangfoldet i Norge ble utgitt av Artsdatabanken i 2011, Artsmangfoldet i Norge - en kunnskapsoversikt anno 2011 (Aagaard 2011). Siden 2011 har forskning og kartlegging resultert i mye ny kunnskap om artsmangfoldet i Norge. For eksempel er det funnet mer enn 2300 nye arter for Norge gjennom kartlegging i regi av Artsprosjektet. Parallelt med dette har det Svenska artprojektet presentert ny kunnskap om artsmangfoldet i Sverige, som også gir et viktig grunnlag for en ny vurdering av artsmangfoldet i Norge. I 2015 var dessuten alle påviste eukaryote arter i Norge registrert i Artsdatabankens navneregister (Artsnavnebasen). I juni 2015 var 43 995 eukaryote arter registrert, om lag 3000 flere arter enn i 2011.