IPBES, eller naturpanelet, skal styrkje samspelet mellom forsking og forvalting gjennom utgreiingar og framstillingar av ny kunnskap.