Stedfestet informasjon om funn av arter kan gjøres tilgjengelig gjennom Artsdatabankens tjenester Artskart eller Artsobservasjoner. Denne artikkelen beskriver hvordan institusjoner eller organisasjoner skal gå frem for å levere større mengder data til tjenestene.

Retningslinjer for deling gjennom Artskart

Institusjoner og organisasjoner som skal å gjøre sine stedfestede funn tilgjengelig for Artskart og GBIF skal følge Darwin Core standarden. Vi anbefaler at du kontakter samlingsansvarlig ved din institusjon for å få et rapporteringsskjema som er i samsvar med din institusjons mal. Du finner en oversikt over samlingsansvarlige ved ulike institusjoner her. Hvis din institusjon ikke har en egen løsning for å dele data gjennom GBIF-nettverket, kan du benytte rapporteringsmalen du finner i boksen til høyre og dataene kan publiseres ved å installere og anvende GBIFs programvare Integrated Publishing Toolkit. GBIF-Norge kan hjelpe til med installasjonen. Ta gjerne kontakt med Artsdatabanken (artskart@artsdatabanken.no) eller GBIF (gbif-drift@nhm.uio.no) før du begynner å bruke rapporteringsmalen for råd og veiledning. 

Rapportere funn fra Artsprosjekt

Stedfestede funn av arter som er gjort i regi av Artsprosjektet skal knyttes til det konkrete prosjektet. Det gjør du ved å oppgi navnet på prosjektet fritekstfeltet datasetName (se rapporteringsmalen). Prosjektnavnet skal følge malen: «Artsprosjekt kontraktsnummer fritekst». Kontraktsnummer er Artsdatabankens referanse for kontrakten/tilskuddet f.eks. 99-15 (se kontrakt/tilskuddsbrevet). Et eksempel på et datasetName vil da være «Artsprosjekt_99-15_kartleggingsprosjekt-tittel». Det er mulig å oppgi flere prosjektnavn i dette feltet. Navnet på ulike prosjekt skilles med en vertikal line |, eks. «Artsprosjekt_99-15_kartleggingsprosjekt-tittel | Overvåkning av slåtteeng».

Hvis prosjektet inkluderer gjennomgang eller revisjon av eksisterende samlinger hos egen eller ekstern institusjon, er det ønskelig at objektinformasjonen digitaliseres og gjøres tilgjengelig for Artskart og at feltet datasetName fylles inn som beskrevet over. Det er viktig at objektet registreres på institusjonen som eier objektet. Personer som har revidert samlinger kan krediteres ved bruk av feltet identifiedBy når man rapporterer til Artskart.

Ved sluttrapportering til Artsprosjektet skal det dokumenteres at funnene er eller vil bli tilgjengelige i Artskart. Dette gjøres ved å legge ved rapporteringsskjemaet som Excel-fil i sluttrapporteringsløsningen, eller ved å referere til funn merket med det aktuelle prosjektnavnet i Artskart. Hvis prosjektet har funnet nye arter for vitenskapen, og det ikke er praktisk mulig å dele dataene gjennom Artskart innen prosjektperiodens utløp, kan man laste opp de aktuelle funnene som en eller flere Excel-filer i sluttrapporteringsløsningen.

Fila må alltid ha innhold i kolonnene institutionCode, collectionCode, catalogNumber (ev. recordNumber), datasetName, basisOfRecord, eventDate, scientificName, decimalLatitude og decimalLongitude. Dersom koordinatene er oppgitt som UTM-koordinater, må fila også ha innhold i kolonnen geodeticDatum.

Funn av arter som er nye for vitenskapen kan rapporteres som sp. nov. (ined.) eller som cf. eller aff. den art som de er mest lik. Når det vitenskapelige navnet er publisert og akseptert, må dataeier selv oppdatere sine databaser slik at funnet får rett navn. Fila publiseres og gjøres tilgjengelig for visning i Artskart så snart som mulig etter at vitenskapelig navn er publisert.

 

Figuren viser hva som skjer med data levert i Darwincore-format.

Artsnavn og lisenser

Artsnavnet som rapporteres til Artskart skal være i samsvar med Artsdatabankens navneregister. Gjennom navneoppslagstjenesten «Navnevask» kan artslister fra prosjektet kontrolleres mot innholdet i Artsdatabankens navneregister.

Ved deling av data gjennom GBIF må institusjonen som eier dataene lisensiere dataene med den siste versjonen av den åpne lisensen Creative Commons BY (Navngivelse). Det betyr hovedsakelig at innholdet kan brukes fritt av alle, så lenge man tydelig krediterer. Artsdatabanken anbefaler at det anvendes CC BY 4.0. 

Om åpne lisenser

Vi bruker åpne lisenser ved avtaler om dataleveranser, noe som sikrer rettighetene til både brukeren og leverandøren av materialet.

Retningslinjer for prosjekter som deler gjennom Artsobservasjoner

Prosjekt som har fått innvilget støtte fra Artsprosjektet og som rapporterer via Artsobservasjoner må selv opprette et nytt prosjekt som alle funn registreres under. Prosjektnavnsettingen skal være identisk med beskrivelsen over (Artskart). 
Ved sluttrapportering til Artsprosjektet skal det dokumenteres at funnene er gjort tilgjengelig for Artsobservasjoner. Dette gjøres ved å eksportere alle funn knyttet til det gjeldende prosjektet og laste opp som Excel-fil i sluttrapporteringsløsningen.  
Vær oppmerksom på at det er en av de frivillige organisasjonen, f.eks. Norsk entomologisk forening som vil stå som eier av funn rapportert til Artsobservasjoner.