Purpurtorvmosen er en østlig utbredt, nær slektning av lapptorvmose som skiller seg fra denne med rød/rosa farge på skudd og hoder.

Beskrivelse, kjennetegn

Skudd små til middelstore, tettstilte, oftest i matter og lave puter; i halvfuktig og tørr tilstand ofte med tydelig blyglans. Hoder dominerende rosa/røde, noe til utydelig hvelvede, oftest noe 5-delte. Hodegreiner nokså rette og butte. Toppknopp utydelig til skjult. Greinknipper med 2 utstående og 1–2 lysere, spedere, stengeltilliggende hengegreiner. Utstående greiner forholdvsis rette til noe bueaktig nedoverrettede i øvre del. Greinstengel rødaktig i nedre del, ikke synlig gjennom bladene (lupe mot lyset!). Greinblad ikke-rekkestilte, bredt egg–lansettformede, nokså rette; i sentrum av hodet på tørt materiale ikke markert innrullede med tilnærmet rette spisser (lupe!). Stengel mørkt brunrød. Stengelblad bredt trekantet–tungeformede; spiss bredt tilspisset, sjelden med innbøyde kanter. Monoik? N = 19? (ikke undersøkt). Sporehus sjelden? Sporemasse gulbrun/gyllenbrun.

Morfologisk variasjon

Fargeforskjellen på hodene mot lapptovmose S. subfulvum spp. subfulvum  er tydeligst å se om høsten, da hodefargen kan være forvirrende lik den en finner hos blanktorvmose S. subnitens ssp.subnitens. Tidligere på sommeren er fargeforskjellen ofte mindre tydelig.

Voksested

VåS: Geogen; myrflate, åpen myrkant. Ikke funnet på nedbørmyr.

Utbredelse

Gruppe: Usikker. Få funn, de fleste i MeBo/NoBo og OsKo/SvKo, sjelden i SvOs. Vestligste funnsted: ST: Rennebu, SvOs/NoBo.

Kommentarer

Beskrevet på grunnlag av norsk materiale (Flatberg 1985a). Usikker taksonomisk status. Ligner i felt mest på blanktorvmose, men deler bortsett fra skudd- og hodefarge de fleste morfologiske karaktertrekk med subsp. subfulvum. Stengelblad jevnt over noe mer tilspissede. Kan være bare en genetisk fargevariant av arten, men synes å ha sterkere østlig preferanse i utbredelsen enn denne. Ofte forvekslet med blanktorvmose S. subnitens subsp. subnitens, men denne ikke funnet i SvKo, og sjelden i OsKo.

Forvekslingsarter

Sammen med ett skuddhode av lapptorvmose Sphagnum subfulvum subsp. subfulvum (sus).

Blanktorvmose S. subnitens subsp. subnitens: Hodefarge nokså lik som hos purpurtorvmose, men typisk mer mørkt purpurrød. Stengelblad smalere trekantet–tungeformede og noe tydeligere tilspissede. Greinblad i sentrum av hodet med tydelig mer innrullede og utoverbøyde spisser på tørt materiale.

Lapptorvmose S. subfulvum subsp. subfulvum: Skudd/hoder nokså like, og greinbladspisser i sentrum av hodet på tørre planter tilnærmet rette og ikke markert innrullede (lupe!). Ulik gjennom hodefarge brun til bare svakt rosa på senhøsten, ikke markert rosa–røde, og stengelblad mindre bredt–tungeformede.