Det er grunn til å anta at vannets bevegelsesenergi har mer eller mindre samme effekt på artssammensetningen på fast saltvannsbunn ved lave energinivåer, uansett om «energikilden» er bølgeenergi eller strømenergi.

Når energinivået øker, er det grunn til å tro at dette endrer seg slik at det på svært eller ekstremt eksponerte steder (vannpåvirkningsintensitet (VF) basistrinn VF∙g eller høyere) er betydelig, kanskje vesentlig forskjell i artssammensetningen mellom steder påvirket av bølger og steder påvirket av sterk strøm. Mens bølger har en uforutsigbar forstyrrelseseffekt, er påvirkningen fra sterke tidevannsstrømmer mer forutsigbar og forekommer med høyere frekvens slik at den mer får karakter av miljøstress. Den lokale miljøfaktoren vannpåvirkningsregime (VR) uttrykker denne variasjon fra et forstyrrelsespreget påvirkningsregime med bølgeslag som viktigste påvirkning til et miljøstresspreget påvirkningsregime med tidevannsstrømmer som viktigste påvirkning.

Kunnskapsbehov: 

  • Det er behov for generaliserte artslistedatasett som viser arters fordeling på svært eksponert fast saltvannsbunn mellom steder med bølgeslagsbetinget og tidevannsstrøm-betinget bunn og som kan brukes til å bestemme gradientlengder og hvilken rolle denne LKM skal ha i typeinndelingen i NiN.
  • Det er behov for mer kunnskap om graden av samvariasjon mellom bølgeslag- og strømintensitet, og om hvordan likheter og forskjeller i effekter av de to kategoriene av vannpåvirkning varierer som funksjon av nivået på vannpåvirkningsintensiteten (VF).

Basistrinn