Denne komplekse miljøfaktoren sorterer sterkt endret mark/bunn som er resultatet av menneskebetingete forstyrrelsesprosesser som ikke er betinget av hevd i kategorier som antas å ha innbyrdes vesentlig forskjellig artssammensetning.

For beskrivelse av hver enkelt klasse, se de respektive hovedtypene. For utfyllende tekst se NiN artikkel 1 kapittel B4 og vedlegg 5.

Kunnskapsbehov: 

  • For flere av de foreslåtte klassene, er det behov for å teste hvorvidt forskjellen i artssammensetning i forhold til (mest mulig) sammenliknbar natur er vesentlig. Slik testing forutsetter generaliserte artslistedata.

Kommentarer, tilleggsinformasjon, referanser:

Se beskrivelser av de respektive hovedtypene som skilles ut på bakgrunn av SX-klassene.

Basistrinn