Konsentrerte framspring av grunnvann, kilder, forekommer i mange ulike økologiske sammenhenger.

Kildenes økologisk sammenheng (deres økologiske kontekst eller «setting») er gitt av det eller de natursystemene som dominerer omkring kildeframspringet. Her videreføres begrepet «kildetype» om kildenes økologiske sammenheng  jf. J. Økland & K. Økland 1996: 258–259). Inndelingen i kildetyper tar utgangspunkt i tredelingen hos J. Økland & K. Økland (1996), men modifiserer og utvider denne, og kobler den tydeligere til den økologiske sammenhengen kilden forekommer i, gitt av det omkringliggende natursystemet. Kildetype (KT) inkluderer også differensiering mellom ulike kategorier av havbunnskilder på basis av utstrømmingsmaterialets egenskaper; hva som strømmer ut er også et uttrykk for de geologiske prosessene som forårsaker utstrømming. 

Kunnskapsbehov: 

  • Det er behov for mer kunnskap om sammenhenger mellom artssammensetning og utstrømmingsmaterialets kjemiske og fysiske sammensetning (temperatur etc.) i havbunnskilder

Kommentarer, tilleggsinformasjon, referanser:

Omfanget av forskjeller i artssammensetning mellom  KT∙a og KT∙b er undersøkt i artslistedatasett B04 (NiN[2]AR2, kapittel B4).

Basistrinn