Variasjonen fra normal mark med overveiende nedadgående vannstrøm og maksimale pH-verdier (i rein kalkdominert mineraljord) opp til ca. 8,0, til finjordsrik mark med overveiende oppadgående vannstrøm, som fører til saltanriking i øvre jordlag og pH-verdier helt opp i 10,5.

Saltanriket mark kan lettest diagnostiseres ved en kombinasjon av synlig hvitt saltlag på overflaten som vaskes vekk av regn, men snart kommer tilbake. Saltjord er typisk for ørkener, stepper og halvstepper i alle verdensdeler, men er i Norge bare kjent fra områder ved Wijdefjorden med sidefjorder på Svalbard, der en kombinasjon av regnskygge (svært tørt klima) og uttørkende vinder skaper helt spesielle forhold som gjør utvikling av saltanriket jord mulig også i et kaldt klima.

Arid terrestrisk salinitet er en terrestrisk parallell til marin salinitet (SA), men skyldes helt andre årsaker og har relevans for helt andre typer av natursystemer.

Kunnskapsbehov

  • Gradientlengdeberegning basert på data i eller kunnskap fra Elvebakk & Nilsen (2002).
  • Om prosessene som fører til dannelse av saltanriket jord på Svalbard, forekomsten og variasjonen innenfor slik jord.
  • Avklare hvorvidt, og i tilfelle i hvilket omfang, det forekommer saltanriking av øvre jordlag (’saltbitterjord’) også i indre dalfører på Østlandet (se NiN1 AR10).

Basisklasser