Ny våtmark omfatter våtmarkssystemer som har oppstått gjennom irreversibelt inngrep på mark som ikke tidligere var våtmark.

Ny våtmark kan oppstå når grunnvannsnivået i et område endres, for eksempel ved permanent oppdemming eller nedtapping av innsjøer, etter tørrlegging av elveleier, ved veibygging etc. Ny våtmark kan også oppstå ved forsumping når dreneringssystemene på åkerland som er oppdyrket ved drenering av tidligere våtmark ikke lenger holdes i hevd og dreneringssystemet kollapser. Ny våtmark dekker vanligvis små arealer.

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

En ny våtmark har oppstått fra et fastmarks- eller ferskvannsbunn-system når definisjonen av våtmarkssystem, «mark med grunnvannsspeil tilstrekkelig nær markoverflaten til å betinge forekomst av organismer som typisk er tilpasset liv under vannmettete forhold», er tilfredsstilt.

Variasjon

En ny våtmark kan oppstå gjennom irreversibelt inngrep på mark som ikke tidligere var våtmark. Suksesjonen starter ofte fra naken mark, enten fordi utgangspunktet for suksesjonen var T35 Sterkt endret åpen fastmark med løsmassedekke, T37 Ny fastmark på sterkt modifiserte og syntetiske substrater, i rask suksesjon eller T39 Sterkt endret eller ny fastmark i langsom suksesjon , eller fordi utgangspunktet var hovedtypegruppe L Ferskvannsbunn, der få eller ingen arter overlever tørrleggingen som vanligvis går forut for forsumping og utvikling av ny våtmark.  Ny våtmark kan også oppstå ved neddemming av skogsmark. V13 inkluderer også beverdemt fastmarksskogsmark (jf. tilleggskriterium 10 for hovedtypeinndeling).

Det er grunn til å anta at akkumuleringen av arter gjennom suksesjonen mot våtmark følger veger som er mulig å systematisere i et hovedtypespesifikt inndelingsgrunnlag med et fåtall klasser som har betydelig forskjell i artssammensetning. Tentativt er fire slike klasser identifisert.

Det er grunn til å anta at våtmarkssystemer som akkumulerer torv, typisk dominert av torvmoser (Sphagnum spp,) gjennom hele suksesjonsforløpet vil ha en artssammensetning som minst er betydelig forskjellig fra artssammensetningen i ny våtmark på overveiende uorganisk mark, uavhengig av hvilket natursystem som ga opphav til den nye våtmarka. IO er derfor tentativt inkludert som tLKM i V13

Kalkinnhold (KA) er tentativt identifisert som uLKM i V13.

Kunnskapsbehov

Det finnes knapt noen kunnskap om arealdekning, suksesjonsveger og variasjon i artssammensetning innenfor V13 Ny våtmark.

Grunntypeinndeling

V21 er delt i 8 GT for kombinasjoner av tLKM 4 HS og IO.