Afotisk (mørk) limnisk sedimentbunn omfatter bunntilknyttete natursystemer på større dyp enn kompensasjonsdypet, i innsjøer der bunnvannet ikke regelmessig gjennomgår stagnasjonsperioder med så sterk oksygenmangel at det gir seg utslag i artssammensetningen (hypoksi eller anoksi). 

Fordi nesten alt materialet som tilføres den mørke innsjøbunnen sedimenteres, består afotisk limnisk sedimentbunn vanligvis av fine sedimenter i lag med varierende tykkelse og varierende organisk innhold. Bunndyrfaunaen i den afotiske beltet (profundalbeltet) er svært artsfattig, og inneholder foruten bakterier også blant annet detritusspisende insektlarver (f.eks. av fjærmygg Chironomidae og svevemygg Chaboridae), fåbørstemark Oligochaeta og småmuslinger Mollusca. Fordi all næringstilførsel til den afotiske bunnen må tilføres ovenfra, regulerer mengden av og kvaliteten på det tilførte organiske materialet produksjonen i dypbunnsamfunnene. Redusert oksygeninnhold under vinterstagnasjonen kan bidra til å begrense produksjonen ytterligere. Produktiviteten er gjennomgående mye lavere på afotisk enn på eufotisk bunn. En viktig tilpasning til det afotiske bunnmiljøet er at mange arter bruker lengre tid på å gjennomføre sin livssyklus.

Definisjonsgrunnlag og avgrensning

L3 Afotisk limnisk sedimentbunn skilles fra L6 Afotisk limnisk sedimentbunn preget av oksygenmangel ved at artssammensetningen ikke bærer betydelig preg av oksygenmangelepisoder.  Perioder med periodisk hypoksi, det vil si < 2 mg O2/L (OM∙a), forekommer i mange innsjøer, særlig de litt mer næringsrike, under vinterstagnasjonen, uten at det behøver ha stor betydning for artssammensetningen i det lange løp. Slike innsjøer skal typifiseres som L3. Først når mer langvarig hypoksi eller periodisk anoksi (oksygenfrie forhold) fører til irreversibel fiskedød og mangel på oksygenfølsomme arter, er grensa til L6 passert.

Variasjon

Variasjon en i bunntilknyttet artssammensetning i den afotiske beltet i innsjøer synes å være begrenset, men er ikke godt kartlagt. Tentativt er kalkinnhold (KA) inkludert som tLKM og Innhold av organisk materiale (IO) som uLKM, men det er mulig innholdet av organisk materiale samvarierer så sterkt med oksygeninnhold at det ikke er grunnlag for å opprettholde IO som uLKM.

Kunnskapsbehov

Forskning som adresserer variasjon i artssammensetning i L3 Afotisk limnisk ferskvannsbunn og dennes relasjon til miljøforholdene.

Grunntypeinndeling

L3 er delt i 2 GT for tLKM KA.