I desember 2021 kom en ny rapport om kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge. Rapporten presenterer en kunnskapsoversikt per 2020 og er en direkte oppfølging av en tilsvarende oversikt fra 2015. 

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo har på oppdrag fra Artsdatabanken gjennomført nye vurderinger for hele det norske artsmangfoldet av eukaryote organismegrupper, det vil si én- og flercellede organismer med cellekjerne. Det betyr at virus, bakterier og erkebakterier (Archaea) er utelatt. Vurderingene har blitt utført av i alt 56 fagpersoner med spesialkunnskaper om vår norske eller nordiske fauna. Rapporten vil bli lagt ut i pdf-form på Artsdatabankens nettsider i slutten av desember 2021. 

Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2020 

Totalt 46 891 arter er påvist i Norge, mens antall uoppdagede arter anslås til 25 299. Dette innebærer at rundt 65 % av det norske artsmangfoldet i dag antas å være kjent, og at det totale artsantallet antas å være 72 190. Kunnskapsstatusen for Eukaryota som helhet anslås å være akseptabel med henblikk på taksonomi og svak med henblikk på utbredelse og økologi. 

Den nye rapporten "Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2020 (Elven & Søli, 2021) kan lastes ned og leses her:

Kunnskapsstatus for artsmangfoldet 2020 (pdf) (5,9 MB)