Fremmedartsvurdering 2007

Fjellrev (rømt oppdrettsrev) Alopex lagopus

Ukjent risiko

Utslagsgivende kriterier: Ra(vi), Rb(iv), Rc(iv), Rd(iii)

Vurdering

Fjellrev er et av våre eldste landpattedyr; 35 000 år gamle subfossiler er funnet fra vestlandskysten. I Norge har det vært drevet en relativt omfattende farming av fjellrev siden begynnelsen av 1900-tallet, med livdyr hentet fra ulike deler av verden. I nyere tid er det er dokumentert tilfeller der par av farmrev har ynglet i naturen og der farmrev har blandet seg med viltlevende dyr. Rømte, eller utsatte, farmrev har resultert i en livskraftig populasjon (Frøya i Sør-Trøndelag, hvor det også er åpnet for jakt på rømte individer). På Finse, Hardangervidda, ser dagens forekomst ut til å ha et rent framrevopphav. Genetisk forurensing fra farmrev er antatt å kunne føre til nedsatt overlevelse hos ville populasjoner av fjellrev. Rømte farmrev kan også tenkes å spre sykdommer eller parasitter. Fjellrev fantes fra kyststrøkene i Finnmark i nord til Hardangervidda og grensetraktene mot Setesdalsheiene i sør. Fjellrev finnes også på Svalbard og Jan Mayen.

Vurderingsgrunnlag

Livsmiljø
Spredningsvei
Vektorkoder
fra landbruk
fra privatpersoners aktivitet
Først observert
Før 1800
Opprinnelsesområde
Europa

Artsinformasjon

Artsgruppe
Pattedyr
Habitat
Naturlig forkommende
Stedegen art spredt i Norge
Kan reprodusere i norsk natur
Ja
Utdødd i Norge
Nei
Kan det dokumenteres at arten ikke har negative effekter på stedegent biologisk mangfold
Nei
Er arten potensiell vektor for parasitter og sykdommer som kan være skadelig for stedegent biologisk mangfold
Vet ikke

Bestandsfakta

Forekomst ved vurderingstidspunkt
Antatt utbredelse og vekst siste tiår
Bestandsvekst
Vet ikke
Arealvekst
Vet ikke
Antatt utbredelse og vekst neste tiår
Bestandsvekst
Vet ikke
Arealvekst
Vet ikke

Kilder

Litteratur

  • Bevanger, K. & Ree, V. 1994. Fugler og pattedyr NINA Utredning 62: 74-120
  • Eide NE, Andersen R, Elmhagen B, Linnell J, Sandal T, Dalén L, Angerbjörn A, Hellström P, and Landa A. 2005. En veileder til overvåkning av fjellrevbestanden, tolkning av spor og sportegn, skille mellom fjellrev, rødrev og rømt oppdrettsrev NINA Temahefte 29: 28 s
  • Eide, N.E., Andersen, R., Flagstad, Ø., Linnell, J.D.C., Landa, A. 2006. Fjellrev i Norge 2006. Overvåkingsrapport NINA Rapport 215: 30 s
  • Landa A, Strand O, Kvaløy K, van Dijk J, Eide N, Herfindal I, Linnell J, and Andersen R. 2005. Conservation biology - Arctic fox in NINA 2005 NINA Rapport 102: 31 s
  • Landa, A., Eide, N. E., Flagstad, Ø., Herfindal, I., Strand, O., Andersen, R., Dijk, van, I. & Linnell, J. D. C. 2006. Conservation biology – Arctic fox in NINA NINA Rapport 214: 39 s
  • Østbye, E. & Pedersen, Ø 1990. Fjellreven. Norges dyr. Pattedyrene 1 Cappelen, Oslo : 48-59