Fremmedartsvurdering 2007

Knoppsvane (rømt fra fangenskap) Cygnus olor

Ukjent risiko

Utslagsgivende kriterier: Ra(vi), Rb(iv), Rc(iv), Rd(iii)

Vurdering

Knoppsvane er holdt som tam parkfugl langt tilbake, og det er ikke mulig å skille mellom forvillede og "ekte" fugler. "Vill" knoppsvane ble første gang observert i Norge i 1869. Som følge av betydelig oppgang i de svenske og danske bestandene, spesielt etter 1920, ble knoppsvane stadig oftere registrert etter andre verdenskrig i Sør-Norge. De første hekkende parene ble trolig registrert så tidlig som i 1937, og på slutten av 1950-tallet ble flere observasjoner av fugler med reir og unger innrapportert. I dag finnes den særlig i kyststrøk nord til Trøndelag og Nordland, og hekker i de lavereliggende deler av Østlandet og sørover på Sørlandet til Karmøy i Rogaland.

Vurderingsgrunnlag

Livsmiljø
Spredningsvei
Vektorkoder
sekundær spredning fra naboland
Først observert
1850-1899
Opprinnelsesområde
Asia

Artsinformasjon

Artsgruppe
Uplassert
Habitat
vannkant
stillestående vann
våtmark/sump
deltaområder; dammer og tjern
innsjøer
rennende vann; poller
estuarier
Kan reprodusere i norsk natur
Ja
Utdødd i Norge
Nei
Kan det dokumenteres at arten ikke har negative effekter på stedegent biologisk mangfold
Nei
Er arten potensiell vektor for parasitter og sykdommer som kan være skadelig for stedegent biologisk mangfold
Vet ikke

Bestandsfakta

Forekomst ved vurderingstidspunkt
100-499
Antatt utbredelse og vekst siste tiår
Bestandsvekst
Moderat
Arealvekst
Moderat
Antatt utbredelse og vekst neste tiår
Bestandsvekst
Moderat
Arealvekst
Moderat

Kilder

Litteratur

 • Barth, E.K 1961. Er knoppsvanen gammel hekkefugl i Norge? Sterna 4: 342
 • Bevanger, K. 2002. Introduced birds in Norway; a review Abstract Volume . 23rd International Ornitho : 340
 • Bevanger, K. & Ree, V. 1994. Fugler og pattedyr NINA Utredning 62: 74-120
 • Bevanger, K. 2005. Nye dyrearter i norsk natur Landbruksforlaget :
 • Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. 1964. Norsk fugleatlas Norsk ornitologisk forening : 551
 • Gustad, J.R. 1992. Fugler i Norge 1991. Rapport fra norsk faunakomité for fugl (NFKF) Vår fuglefauna 16: 209-226
 • Gustad, J.R. 1993. Fugler i Norge 1992. Rapport fra norsk faunakomite for fugl (NFKF) Vår fuglefauna 16: 209-226
 • Haftorn, S. 1971. Norges fugler Universitetsforlaget, Oslo :
 • Haga, A. & Hanssen, J. 1983. Bestandsstørrelse og habitatvalg hos knoppsvane i Østfold Fauna 36: 92-96
 • Hauge, K.-O. 1994. Knoppsvane Norsk Fugleatlas : 54-55
 • Herredsvela, H. 1984. Knoppsvaneundersøkelser på Jæren 1978-1983 Vår fuglefauna 7: 94-96
 • Hetland, O. 1979. Overvintrende knoppsvaner Vår fuglefauna 2: 190
 • Lund, H.M.-K. 1963. Ville svaner i Norge i nyere tid Fauna 16: 10-16
 • Schaanning, H.T.L. 1916. Norges fuglefauna Cappelen, Kristiania :