Artsdatabankens viktigste publikasjoner er Norsk rødliste for arter 2015, Norsk rødliste for naturtyper 2011 og Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012, men vi utgir også andre publikasjoner.

Nedenfor finner du en oversikt over Artsdatabankens publikasjoner:

Artsdatabanken - gjør en forskjell

I 2015 fylte Artsdatabanken 10 år. I en egen «jubileumspublikasjon» oppsummerer vi Artsdatabankens arbeid gjennom disse årene, og hva institusjonen har bidratt med.

Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2015

På oppdrag fra Artsdatabanken (Artsprosjektet) har Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, laget en oppdatert oversikt over artsmangfoldet i Norge. Resultatet av dette arbeidet er presentert i rapporten Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge 2015 (Elven og Søli 2016).

Norsk rødliste for arter 2015

Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter, etter kriteriesett og retningslinjer utviklet av Den internasjonale naturvernunionen IUCN.

Rødlista for arter 2015 – Et innblikk i metode og resultat

Brosjyren Rødlista for arter 2015 – Et innblikk i metode og resultat, forklarer hva rødliste er og hvorfor den lages. Den inneholder en kort beskrivelse av metodikken som brukes i rødlistevurderingen, og gir et innblikk i resultater med et utvalg av arter.

Mer kunnskap om artene

Artsprosjektets brosjyre, som gir et lite innblikk i kartleggingen og kunnskapsproduksjonen som pågår.

Natur i Norge (NiN 2.0) - en innføring i teorien og systemet

Natur i Norge (NiN 2.0) er et verdinøytralt system som beskriver og typeinndeler norsk natur. Denne brosjyren gir en innføring i teorien og systemet NiN 2.0.

Setter naturen i system - Natur i Norge (NiN)

Natur i Norge (NiN) er et system som beskriver variasjonen i norsk natur. Brosjyren gir en oversiktelig innføring i hvordan NiN er bygd opp.

Landskapstyper i Norge – ny metodikk for kartlegging av landskap

Publikasjon som omhandler arbeidet med å utvikle en ny metodikk som gjør landskapstypedelen av Artsdatabankens naturtypeinndeling «Naturtyper i Norge» egnet til bruk i landskapskartlegging.

The state of knowledge about insect pollination in Norway

This report summarizes the state of knowledge in Norway concerning insect pollination. It also goes on to examine pollination as an ecosystem service and the consequences human pressures have on this complex interaction. The report identifies gaps in our knowledge and proposes measures to remedy them.

Kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge

Rapporten oppsummerer kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge, og omhandler pollinering som økosystemtjeneste og hvilke konsekvenser menneskelig påvirkning har på dette komplekse samspillet. Rapporten identifiserer også kunnskapshull om insektpolliering i Norge og kommer med forslag til tiltak.

Svartelista for karplanter 2012

Brosjyren "Svartelista for karplanter 2012" er et utdrag av publikasjonen "Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012". Den gir en oversikt over fremmede karplanter for Norges fastland som er vurdert å utgjøre høy eller svært høy risiko.

Alien Species in Norway - with the Norwegian Black List 2012

Alien species in Norway – with the Norwegian Black List 2012 presents an overview of alien species in Norway and of ecological impact assessments of alien species which reproduce in Norwegian territories.

Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012

Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012 er en oversikt over fremmede arter i Norge og over økologiske risikovurderinger av fremmede arter som reproduserer i norske områder. Vurderingene er basert på et kvantitativt kriteriesett som vurderer artenes invasjonspotensiale og økologisk effekt.

Norsk rødliste for naturtyper 2011

Norsk rødliste for naturtyper 2011 er en oversikt over naturtyper som er vurdert til å ha negativ utvikling eller være svært fåtallige i Norge. Dette er den første offisielle Rødlista for naturtyper i Norge.

Norwegian Red List for Ecosystems and Habitat Types 2011

The publication is a national risk assessment of ecosystems and habitat types, covering all terrestrial, freshwater and marine systems.

Norsk rødliste for arter 2010

Norsk rødliste for arter 2010 er en oversikt over arter som er vurdert til å ha begrenset levedyktighet i Norge over tid. Vurderingene er basert på Den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN) sine kriterier.

The 2010 Norwegian Red List for Species

The Norwegian Red List contains risk assessments for species extinction in Norway. Altogether 21 000 species have been evaluated, resulting in 4599  red listed species.

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter er en oversikt over de viktigste påvirkningene på truete og nær truete artene i ulike økosystemer i Norge. Publikasjonen hører tematisk sammen med Norsk rødliste for arter 2010.

Environmental Conditions and Impacts for Red Listed Species

This book presents information about environmental conditions and impacts for Red list species in nine environments in Norway, and for Svalbard.

Artsmangfoldet i Norge – en kunnskapsoversikt anno 2011

Rapport som viser at antallet kjente arter i Norge er ca 41 000. Vel 14 000 arter antas å ikke være påvist, noe som gir et totalt antall arter på rundt 55 000. Rapporten er utarbeidet av NTNU Vitenskapsmuseet på oppdrag fra Artsdatabanken.

Norsk rødliste 2006

Norsk rødliste 2006 er en oversikt over arter som vurderes til å ha begrenset levedyktighet i Norge over tid. Vurderingene er basert på Den internasjonale naturvernorganisasjonen (IUCN) sine kriterier. Dette er den første Rødlista for arter utarbeidet av Artsdatabanken.

Norsk Svarteliste 2007

Norsk svarteliste 2007 er den første offisielle oversikten over fremmede arter i Norge, og inneholder også økologiske risikovurderinger for et utvalg av disse. Vurderingen i 2007 ble gjort med en annen metode enn den som ligger til grunn for risikovurderingene av fremmede arter i 2012.

Humleplakaten

Artsdatabanken, Norsk institutt for naturforskning og Hageselskapet har sammen utarbeidet en humleplakat som viser de 35 norske humleartene.

Snegleplakaten

Plakat utarbeidet av Nettverk for miljølære og Artsdatabanken. Viser de 13 mest vanlige sneglene i Norge.