Regjeringen har besluttet at Artsdatabanken skal bytte eierdepartement fra Kunnskapsdepartementet til Klima- og miljødepartementet. Artsdatabanken blir et selvstendig forvaltningsorgan tilknyttet Klima- og miljødepartementet fra 01.01.2018.

Endringen har bakgrunn i at Kunnskapsdepartementet (KD) i 2015 satte i gang en vurdering av organiseringen av departementet og underliggende virksomheter. Som en del av dette arbeidet har KD og Klima- og miljødepartementet (KLD) sammen vurdert endring av eierdepartement og tilknytningsform for Artsdatabanken.

Artsdatabankens tilknytning endres fra å være et såkalt 1.4.4-organ (se faktaboks) under KD til å være et selvstendig forvaltningsorgan tilknyttet KLD.

Endringen skal skje fra og med 01. januar 2018, og prosessen vil ledes av KLD.

De ansatte vil få sine ansettelsesforhold overført fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) til Artsdatabanken gjennom en virksomhetsoverdragelse.

KLD vil ha en tett dialog med Artsdatabanken og Artsdatabankens styre om den videre prosessen, og om eventuelle andre forhold som må avklares fram til 1. januar 2018.
 

Kontaktperson

Ivar Myklebust, direktør i Artsdatabanken
Mobil: 951 33 131
E-post: ivar.myklebust@artsdatabanken.no

 

Vedlegg

Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) om endring av eierdepartement og tilknytningsform for Artsdatabanken.

Brev fra KD 05.07.17: Endring av eierdepartement og tilknytningsform for Artsdatabanken (PDF) (29,9 KB)
Brev fra KLD 10.07.17: Planlegging av arbeidet (PDF) (304,4 KB)

Hva er et 1.4.4-organ?

Et 1.4.4-organ har ansvar for en nasjonal fellesoppgave. Det er et faglig uavhengig organ som er administrativt knyttet til et universitet eller en høgskole. Se §1.4.4 i Lov om universiteter og høyskoler