Sjøfugl

Sjøfuglene deles gjerne inn i karakteristiske sjøfugler, som tilbringer hele livet i det marine miljøet, og periodevise sjøfugler som kun tilbringer deler av året i det marine miljøet. De aller fleste artene lever svært lenge og legger få egg.

Hjortefamilien Cervidae Goldfuss, 1820

Hjortedyr hører til klovdyrene, en gruppe planteetere med to klover på hver fot, og de er drøvtyggere. Hjortedyr har øynene plassert på siden av hodet. Dermed kan de oppfatte bevegelser uten å snu seg, og raskt flykte fra eventuelle rovdyr.

Rovpattedyr Carnivora

Vi har 15 landlevende rovpattedyr i Norge. Enkelte av dem, som ulven og gaupa, er sky og et sjeldent syn. Andre arter er vanligere å møte, både grevling og rødrev er vanlige innslag i byene.