Stedfestet informasjon om funn av arter kan gjøres tilgjengelig gjennom Artsdatabankens tjenester Artskart eller Artsobservasjoner. Denne artikkelen beskriver hvordan institusjoner eller organisasjoner skal gå frem for å levere større mengder data til tjenestene.

Er du privatperson?

Dersom du er privatperson som ønsker å rapportere funn av en eller flere arter i Artsobservasjoner kan du gå direkte til Artsobservasjoner.

Det er det enkelte prosjekt som er ansvarlig for å gjøre sine funn tilgjengelig i Artskart.  De av funnene som er belegg ved et universitetsmuseum tilgjengeliggjøres via MUSIT og ved observasjoner går de enten via en primærdatabase hos egen institusjon eller via GBIF Norge. I alle tilfeller skal data leveres i Darwin Core kodestandard. 

Retningslinjer for deling gjennom Artskart

 • Data som skal gjøres tilgjengelig i Artskart skal følge Darwin Core kodestandard (se boks til høyre). Merk at en ny versjon av kodestandarden er gjort tilgjengelig fra 4. april. 2016. Ikke alle datafeltene i malen er obligatoriske.
 • For prosjekt som har fått tilskudd fra Artsprosjektet skal det være mulig å knytte funnene til prosjektet. Navnet på prosjektet oppgis fritekstfeltet DatasetName og prosjektnavnet skal følge denne malen: «Artsprosjekt_kontraktsnummer_fritekst». Kontraktsnummer er Artsdatabankens referanse for kontrakten f.eks. 99-15 (se kontrakt). Ett eksempel på et DatasetName vil da være Artsprosjekt_99-15_kartlegging. Det er mulig å oppgi flere prosjekt i dette feltet. Navnet på ulike prosjekt skilles med en vertikal line | (tegnkode 007C), eks. Artsprosjekt_99-15_kartlegging | Vascular Plant Herbarium, Trondheim.
 • Datasettene i Darwin Core format gjøres tilgjengelig enten via GBIF Norges server eller fra en nodedatabase på egen institusjon. Hvis institusjonen ønsker å lagre datasettet i sin egen database, og det ikke er mulig å benytte feltet datasetName, kan GBIF Norge opprette et virtuelt datasett. Alle funn knyttet til prosjektet må da identifiseres. Dette kan gjøres ved å sende en kopi av Darwin Core skjemaet med de aktuelle postene med en beskrivelse av prosjektet til GBIF Norge. 
 • De institusjonene som oppretter en nodedatabase skal installere og anvende GBIFs programvare Integrated Publishing Toolkit for tilkobling til GBIF og Artsdatabanken. GBIF-Norge kan hjelpe til med installasjonen
 • Artsnavnet og tilhørighet til artsgruppe i datasettene skal være i samsvar med Artsdatabankens navneregister. Gjennom navneoppslagstjenesten (listesøk) kan artslister fra prosjektet sammenlignes med innholdet i Artsdatabankens navneregister. Prosjektet skal gjøre en vask av artslistene sine i forkant av rapporteringen til Artskart slik at de er i samsvar med Artsdatabankens navneregister.
 • Institusjonen aksepterer at dataene blir tilgjengelig for webservicer, nedlasting og bruk med Creative Commons-lisenser. Artsdatabanken anbefaler at det anvendes CC BY 4.0
 • Sensitive artsdata skal håndteres etter offentlighetsloven § 24 og i samsvar med retningslinjene for sensitiv informasjon.
 • Hvis prosjektet inkluderer gjennomgang eller revisjon av samlinger hos egen eller ekstern institusjon, er det ønskelig at objektinformasjonen digitaliseres og gjøres tilgjengelig for Artskart og at feltet DatasetName fylles inn som beskrevet over. Det er viktig at objektet registreres på institusjonen som eier objektet.
 • Ved sluttrapportering til Artsprosjektet skal det dokumenteres at funnene er gjort tilgjengelig for Artskart. Dette gjøres ved å eksportere alle funn knyttet til det aktuelle prosjektet og laste det opp som en eller flere Excel-filer i sluttrapporteringsløsningen.  Fila skal inneholde identifiseringskodene i kolonnene institutionCode, collectionCode,  recordNumber (løpenummer i samlingen=Collection),  og datasetName som dokumenterer at funnene er publisert i Artskart. Alternativt til internt løpenummer kan alle individuelle objektene merkes med en unik ID som kalles locationID. Slike unike IDer kan hentes fra: https://www.uuidgenerator.net/

Artsobservasjoner

Artsobservasjoner gir andre muligheter for å unikt knytte funn til prosjekt og lokalitet. Dette løses ved:

 • Oppretting av prosjekt. I Artsobservasjoner er det mulig å opprette egne prosjekt. Prosjekt som har fått innvilget støtte fra Artsprosjektet og som rapporterer via Artsobservasjoner må opprette et nytt prosjekt som alle funn registreres under. Prosjektnavnsettingen skal være identisk med beskrivelsen i 1 (Artskart).
   
 • Ved sluttrapportering til Artsprosjektet skal det dokumenteres at funnene er gjort tilgjengelig for Artsobservasjoner. Dette gjøres ved å eksportere alle funn knyttet til det gjeldende prosjektet og laste opp som Excel-fil i sluttrapporteringsløsningen.